Beroep manager juridische dienstverlening

Managers op het gebied van juridische dienstverlening houden toezicht op het algemeen beheer van een juridisch kantoor. Zij streven niet alleen naar de hoogste efficiëntie en doeltreffendheid bij het verlenen van juridische diensten en advies, maar coördineren ook een team van juridisch geschoolde professionals. Zij beheren verschillende profielen van cliënten en passen de juridische dienstverlening aan hun behoeften aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Processen van de juridische afdeling

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de juridische afdeling binnen een organisatie zoals octrooien, rechtszaken en naleving van de wet.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

Vaardigheden

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Juridische documenten herzien

  Het lezen en interpreteren van de juridische documenten en bewijzen van de gebeurtenissen in verband met de zaak.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Werknemers motiveren

  Met werknemers communiceren om ervoor te zorgen dat hun persoonlijke ambities in overeenstemming zijn met de zakelijke doelstellingen en dat zij zich inspannen om aan deze doelstellingen te voldoen.

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Gegevens voor juridische zaken beheren

  Verzamelen, organiseren en voorbereiden van gegevens met het oog op analyse en herziening tijdens het onderzoek, de registratie van gegevens en andere juridische procedures.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten

  Klanten ontmoeten, interviewen en adviseren om hun behoeften in verband met juridische aangelegenheden te kennen en een samenwerking tot stand te brengen gebaseerd op de specialisatie van het beroeps- of advocatenkantoor.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen

  Specifieke kennis en relevante overwegingen (bv. financieel, juridisch, strategisch) verstrekken over zaken die bij het opstellen van het beleid in overweging moeten worden genomen.

 • Toezicht houden op juridische procedures

  Toezicht houden op de procedures die worden toegepast tijdens of na een juridische zaak om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is verlopen, dat de zaak voor het sluiten van de zaak is afgerond en of er geen fouten zijn gemaakt en dat alle nodige stappen zijn ondernomen tijdens de voortgang van de zaak van begin tot einde.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

Optionele kennis en vaardigheden

belastingwetgeving aanbestedingsprocedures beheren fusies en overnames consumentenrecht advies geven over financiële zaken onderhandelingen voeren over advocaatkosten juridisch advies over investeringen geven intellectueeleigendomsrecht advies geven over veiligheidsrisicobeheer onderhandelen in rechtszaken toezicht houden op beleidsvoorstellen ondernemingsrecht communicatietechnieken gebruiken bij geschillen assisteren vennootschapsrecht prioriteit geven aan verzoeken advies geven over fiscaal beleid onderhandelen over schikkingen burgerlijk recht

Source: Sisyphus ODB