Beroep manager klinische informatiesystemen

Managers van klinische informatiesystemen zien toe op de dagelijkse werking van de informatiesystemen die in medische instellingen worden gebruikt. Zij verrichten ook onderzoek, waarbij zij hun kennis van klinische praktijken gebruiken om manieren te vinden om de gezondheidszorg te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klinische wetenschappen

  Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de technieken en apparatuur die door medisch personeel worden gebruikt om ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen.

 • Beheer van geneesmiddeleninteracties

  De beheeractiviteiten met betrekking tot de interactie van de patiënt met de verstrekte medische behandeling.

 • Computerwetenschappen

  De wetenschappelijke en praktische studie die de grondslagen voor informatie en berekening behandelt, namelijk algoritmen, gegevensstructuren, programmering en gegevensarchitectuur. Het behandelt de uitvoerbaarheid, de structuur en de mechanisering van de methodische procedures die het verzamelen, verwerken en de toegang tot informatie beheren.

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg

  De manier om zich te gedragen tijdens vergaderingen, bezoeken en vergaderingen van teams in het kader van multiprofessionele samenwerking, in het bijzonder met andere zorgprofessionals.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Klinische verslagen

  De methoden, beoordelingspraktijken, referenties en procedures voor het verzamelen van adviezen die nodig zijn voor het opstellen van klinische verslagen.

 • Verplegingswetenschap

  De factoren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en de therapeutische maatregelen die de gezondheid bevorderen met als doel iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

Vaardigheden

 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken

  Gebruik maken van geavanceerde klinische vaardigheden in specifieke contexten, na specifieke opleiding, om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.

 • Medische gegevens van patiënten controleren

  Beoordelen en controleren van relevante medische gegevens van patiënten, zoals röntgenfoto's, medische voorgeschiedenis en laboratoriumrapporten.

 • Grootschalige gegevens in verband met gezondheidszorg analyseren

  Het verzamelen van gegevens op grote schaal, zoals enquêtes, en het analyseren van de verkregen gegevens.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

  Vreemde talen gebruiken voor het uitvoeren van en samenwerken in gezondheidsgerelateerd onderzoek.

 • Juiste klinische praktijken toepassen

  Zorgen voor de internationale naleving en toepassing van de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnormen die worden gebruikt voor het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinische proeven met mensen.

 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken

  Gebruiken van klinische technieken en klinische beoordelingen bij het toepassen van een reeks geschikte evaluatietechnieken, zoals beoordeling van de geestelijke toestand, diagnose, dynamische formulering en mogelijke behandelingsplanning.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren

  Specifieke ziekten en behandelingen van een patiënt matchen en correct registreren met behulp van een classificatiesysteem voor klinische codes.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Klinisch onderzoek uitvoeren

  Toezicht houden op en het nodige onderzoek verrichten met het oog op het succesvol kopen, ontwerpen, ontwikkelen, testen, trainen en implementeren van software met betrekking tot klinische zorg en overeenkomstig de richtsnoeren voor de gezondheidszorg.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Toezien op activiteiten van klinische informatiesystemen

  Toezicht houden op de dagelijkse operationele en klinische informatiesysteemactiviteiten, zoals CIS, die worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van klinische informatie over het zorgproces.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

Optionele kennis en vaardigheden

beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren voorwaarden voor professionele uitoefening van klinische psychologie deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens sql server integration services toezicht houden op personeel oracle warehouse builder informatica powercenter analytische methoden in biomedische wetenschappen ibm infosphere information server oracle data integrator pentaho data integration sap data services hulpmiddelen voor het extraheren omzetten en laden van gegevens projectbeheer uitvoeren advies geven over trainingen werkstroomprocessen beheren deadlines halen vorming van klinische psychologische oordelen in vreemde talen communiceren met zorgverleners werknemers opleiden ibm infosphere datastage gezondheidspsychologie wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven audittechnieken metrische gegevens van een project beheren leiding geven aan medisch personeel budgetten beheren qlikview expressor strategische planning implementeren personeel aanwerven

Source: Sisyphus ODB