Beroep manager ledenadministratie

Managers ledenadministratie houden toezicht op en coördineren het lidmaatschapsplan, ondersteunen bestaande leden en gaan in gesprek met mogelijke nieuwe leden. Zij analyseren markttrendrapporten en ontwikkelen op basis daarvan marketingplannen. Managers ledenadministratie monitoren en verzekeren de efficiëntie van processen, systemen en strategieën.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Informatie geven

  Waarborgen van de kwaliteit en juistheid van de verstrekte informatie, afhankelijk van het soort publiek en de context.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Lidmaatschappen beheren

  Zorgen voor efficiënte interne processen en systemen om het lidmaatschap te beheren en toezicht te houden op de werkzaamheden in verband met het lidmaatschap.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Lidmaatschapsprocedures coördineren

  Zorgen voor interne coördinatie voor lidmaatschapsprocedures, zoals het toezicht op de uitvoering van efficiënte lidmaatschapsprocessen, -systemen en -strategieën en het waarborgen van de juiste en actuele informatie.

 • Leden werven

  Uitvoeren van de beoordeling en werving van leden.

 • Lidmaatschap analyseren

  Trends in het lidmaatschap identificeren en gebieden van potentiële ledengroei bepalen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Klantenservice bieden

  Zorgen voor een goede service voor alle leden door regelmatig toezicht te houden op de mailbox, door problemen met het lidmaatschap op te lossen en door de leden te adviseren over voordelen en verlengingen.

 • Toezicht houden op het beheer van een zaak

  Een zaak beheren en ervoor zorgen dat er aan elke behoefte aan een goed verloop van de werkzaamheden wordt voldaan.

 • Ledenbestanden beheren

  Informatie over het lidmaatschap toevoegen en actualiseren en informatie over statistieken over het lidmaatschap analyseren en rapporteren.

 • Strategieën voor lidmaatschap ontwikkelen

  Voorstellen voor lidmaatschapstrategieën ontwikkelen, zoals opties voor alternatieve lidmaatschapsmodellen, lidmaatschapsregels en financiële modellering.

Optionele kennis en vaardigheden

ledenadministratie volledig beheren creatieve processen stimuleren omgaan met druk door onverwachte omstandigheden klachten behandelen folders schrijven verantwoordelijkheid tonen onafhankelijke operationele besluiten nemen werkgerelateerde verslagen schrijven kantoorsoftware

Source: Sisyphus ODB