Beroep manager lederafwerking

Managers op het gebied van lederafwerking plannen en organiseren de werkzaamheden van de afwerkafdeling. Zij zijn belast met het beheer van de chemische stoffen en de apparatuur. Zij coördineren ook het personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Leertechnologie

  Het vakgebied van traditionele en geavanceerde technologieën op het gebied van looiprocessen, met inbegrip van machines, bedrijfsinstallaties en andere ondersteunende apparaten, waaronder beweeg- of doseersystemen.

 • Verkrijgen van kleurchemicaliën

  Alle beschikbare kleurstoffen en verfstoffen die geschikt zijn voor leer en waar ze verkregen kunnen worden.

 • Leerafwerkingstechnieken

  Apparatuur, technologieën en technieken voor het afwerken en lamineren van leer volgens de productspecificatie. De onderwerpen omvatten de voorbereiding van het oppervlak, de soorten apparatuur, de voorbereiding van het substraat, de toezicht op het proces en de toepassingen in verband met de verschillende soorten afwerking, coatings en eindproducten.

 • Scheikundige aspecten van leer

  Chemische samenstelling en chemische eigenschappen van de gebruikte vel/huid en chemicaliën die tijdens de verschillende looiprocessen zijn gebruikt. Reacties tussen huiden of vellen of halffabricaten, en chemische producten tijdens de verschillende fasen van het proces en de factoren die van invloed zijn op de resultaten daarvan. Controle op de chemische verwerkingsindicatoren en de kenmerken van huiden/leder.

 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

  Samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen van hulpchemicaliën die worden gebruikt in de verschillende looiprocessen (looistoffen, vetlogen, pigmenten, kleurstoffen, enz.)

 • Scheikundige kenmerken van leer testen

  De proeven die worden uitgevoerd om de chemische eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de pH en het gehalte aan specifieke stoffen.

 • Spuitafwerkingstechnologie

  Apparatuur, technologieën en technieken voor de besproeiing van het leder volgens de productspecificaties. Tot de onderwerpen behoren de voorbereiding van het oppervlak, de voorbereiding van de afwerking van mengsels, de monitoring van de werking en de spuittoepassingen van de verschillende soorten afwerkings-, coating- en eindproducten.

 • Functies van machines

  De gebruikte machines en uitrusting en, in het bijzonder, de kenmerken met betrekking tot de werking en de kalibratie om de conformiteit met de kwaliteits- en productspecificaties en de veiligheid van de exploitant te waarborgen.

 • Fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer

  De fysische en chemische eigenschappen van lederen halffabricaten die reeds looibewerkingen hebben ondergaan. Deze eigenschappen verschillen naargelang van het dier waarvan het leer afkomstig is en de reeds doorlopen fabricageprocessen.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

Vaardigheden

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen

  Operationele monitoring heeft betrekking op het verzamelen van de belangrijkste systeemprestaties van de lederproductie op gezette tijden of aan het einde van een aantal specifieke fasen van het lederproces. Deze informatie vormt de basis voor het observeren, opsporen en registreren van de werking van de machines en systemen. De activiteit bevat ook de kritische gegevens om de correcte uitvoering van het proces te controleren en om de kwaliteit en de doorstroming van het proces tegen de product- en productievoorschriften te controleren.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Kleurmengsels bereiden

  Kleurmengsels bereiden volgens de recepten en/of de kenmerken van het te verwezenlijken artikel.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces

  Systemen beheren voor de klantgerichte organisatie van leerproductieprocessen. Gebruik maken van strategie, gegevens en effectieve communicatie om de kwaliteitsaanpak te integreren in de cultuur en activiteiten van het bedrijf en ook om de missie en doelstellingen van de organisatie te bereiken.

 • Productierecepten ontwikkelen

  In detail de reeks activiteiten beschrijven die nodig zijn voor de goede werking en een goed beheer van processen (hoeveelheid chemische producten, planning van timing en verwerking, monitoring). 

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Chemische hulpstoffen testen

  Een analyse uitvoeren om de inhoud van de mengsels van de chemische hulpstoffen te typeren. Het gaat onder meer om de bepaling van het watergehalte, het aantal aangegeven actieve bestanddelen, het zoeken naar mogelijke gevaren enz.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

 • Defecten op ruwe huiden identificeren

  Het analyseren, identificeren en beoordelen van de mogelijke gebreken van ongelooide huiden en vellen. Defecten kunnen van natuurlijke oorsprong zijn (bv. schade door parasieten), veroorzaakt door slechte praktijken op de boerderij, tijdens het vervoer, in het slachthuis (bv. Onjuist villen, defecten vóór het slachten, slechte conservering) of ontstaan tijdens het productieproces. Het indelen van huiden/vellen en de onderverdeling daarvan in „selecties” is gebaseerd op de aard, omvang en plaats van de defecten. De categorie van de verwerking, en bijgevolg het type artikel, bepaalt de aard van de verwerking.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

Optionele kennis en vaardigheden

fysiek testen van leer leer verpakken fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen grond- en hulpstoffen beheren scheikundige aspecten van leerverven recepten voor kleurstoffen correct toepassen grondstoffenvoorraad inkopen

Source: Sisyphus ODB