Beroep manager olie- en gaswinning

Managers in de olie- en gaswinning coördineren en implementeren schema’s en plannen voor de productie van olie en gas op de korte en middellange termijn, zoals boringen, winning en afvalbeheer. Zij sturen een of meer eenheden aan en houden toezicht op de uitvoering van de technische en menselijke middelen in het kader van de doelstellingen inzake omvang, kwaliteit en planning. Managers op het gebied van olie- en gaswinning ontwerpen productieplannen en -schema’s en zorgen ervoor dat deze worden gevolgd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

 • Beginselen van leiderschap

  Reeks eigenschappen en waarden die ten grondslag liggen aan de acties van een leider met haar/zijn medewerkers en met de onderneming en die richting geven gedurende haar/zijn carrière. Deze beginselen vormen ook een belangrijk hulpmiddel voor zelfevaluatie om sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te streven naar zelfverbetering.

 • Gasmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren in de gashandelsmarkt, de methoden en praktijken van de gashandel, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de gassector.

 • Brandstof

  De verschillende kwaliteiten, gevaren en toepassingen van gasvormige brandstoffen, zoals oxyleenacetyleen, oxy-benzine, oxy-waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Over veiligheidsnormen informeren

  De managers en het personeel informeren over gezondheids- en veiligheidsnormen op het werk, met name in het geval van een gevaarlijke omgeving, zoals in de bouw- of mijnbouwindustrie.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Zware apparatuur beheren

  Toezicht uitoefenen op de bediening van zware apparatuur. De beschikbaarheid van de apparatuur berekenen. Onderhoudsperioden plannen.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Proactief denken

  Initiatieven nemen om tot verbeteringen te komen.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

Optionele kennis en vaardigheden

potentiële olieopbrengst beoordelen activiteiten voor het testen van bronnen fossiele brandstoffen activiteiten voor extractieregistratie controleren extractiegegevens interpreteren machinebouw elektrotechniek toezicht houden op personeel mechanica chemie geologie extractievoorstellen voorbereiden evaluatieprogramma's inzake bronformatie voorbereiden putresultaten rapporteren wetgeving inzake booreilanden toezicht houden op de veiligheid van werknemers samenwerken met ingenieurs die boorputtests uitvoeren ondersteuning voor olieraffinage geven

Source: Sisyphus ODB