Beroep manager onderzoek en ontwikkeling

Managers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling coördineren de inspanningen van wetenschappers, academische onderzoekers, productontwikkelaars en marktonderzoekers voor de ontwikkeling van nieuwe producten, de verbetering van bestaande producten of andere onderzoeksactiviteiten, met inbegrip van wetenschappelijk onderzoek. Zij beheren en plannen de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van een organisatie, stellen doelstellingen en begrotingsvereisten vast en beheren het personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Vernieuwingsprocessen

  Technieken, modellen, methoden en strategieën die bijdragen aan de bevordering van innovatiegerichte ontwikkelingen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Op een economisch efficiënte manier werken

  Zo efficiënt mogelijk werkprocessen uitvoeren, waarbij het afval van materialen, tijd en energie zoveel mogelijk wordt vermeden.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Haalbaarheid van de implementatie van ontwikkelingen beoordelen

  Ontwikkelingen en innovatievoorstellen bestuderen om te bepalen in hoeverre ze toepasbaar zijn in de onderneming en in hoeverre ze implementeerbaar zijn, rekening houdend met zaken zoals economische impact, bedrijfsimago en reacties van de consument.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Nieuwe zakenkansen identificeren

  Potentiële klanten of producten nastreven om extra omzet te genereren en te zorgen voor groei.

 • Onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten beheren

  Plannen, organiseren, sturen en opvolgen van projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe producten, de implementatie van innovatieve diensten of de verdere ontwikkeling van bestaande producten.

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

contact opnemen met wetenschappers productbeleid ontwikkelen commercieel recht kooptrends van consumenten analyseren verbeteringsstrategieën aanbieden financieel risico analyseren kostenbeheer risicobeheer productbeheer plannen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek belangen van aandeelhouders integreren in businessplannen onderzoeksinterviews uitvoeren financieringsmethoden economische tendensen analyseren op de hoogte blijven van trends gesprekstechnieken marketingmanagement productieprocessen analyseren voor verbetering samenwerken met ingenieurs wetenschappelijke methoden toepassen productcontrole beheren financieel plan opstellen verkoopstrategieën personen interviewen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren productontwerpen ontwikkelen behoeften van klanten identificeren financiële marktontwikkelingen analyseren

Source: Sisyphus ODB