Beroep manager pensioenverzekeringen

Managers van pensioenverzekeringen coördineren pensioenregelingen om uitkeringen te bieden bij de pensionering van personen of organisaties. Zij zorgen voor de dagelijkse inzet van het pensioenfonds en bepalen het strategische beleid voor de ontwikkeling van nieuwe pensioenpakketten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pensioenen

  De soorten maandelijkse betalingen aan iemand die met pensioen is, zoals arbeidspensioenen, sociale pensioenen en overheidspensioenen, invaliditeitspensioenen en particuliere pensioenen.

 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

  De diverse gebieden van sociale zekerheid die door de overheid worden beheerd, de diverse rechten van burgers, de beschikbare uitkeringen, de voorschriften voor sociale zekerheid en de verschillende situaties waarin zij van toepassing zijn.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Processen van personeelszaken

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de humanresourcesafdeling binnen een organisatie zoals werven, pensioenstelsels en programma's voor personeelsontwikkeling.

 • Socialezekerheidsrecht

  Wetgeving inzake de bescherming van personen en de verstrekking van steun en uitkeringen, zoals ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, welzijnsprogramma's en andere door de overheid verschafte sociale zekerheid.

Vaardigheden

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Adviseren over socialezekerheidsvoorzieningen

  Burgers adviseren over door de overheid gereguleerde uitkeringen waarop zij recht hebben, zoals werkloosheidsuitkeringen, gezinstoelagen en andere sociale zekerheidsuitkeringen.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Verzekeringsbehoeften analyseren

  Informatie verzamelen over de verzekeringsbehoeften van een klant en informatie en advies verstrekken over alle mogelijke verzekeringsopties.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Communiceren met begunstigden

  Communiceren met personen of organisaties die recht hebben op uitkeringen in de vorm van geld of andere rechten om informatie te verkrijgen over de procedures, om ervoor te zorgen dat de begunstigden de uitkeringen ontvangen waarop zij recht hebben, en om aanvullende informatie te verstrekken.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Pensioenregelingen ontwikkelen

  Plannen ontwikkelen die individuele personen pensioenuitkeringen bieden, rekening houdend met de financiële risico's voor de organisatie die de uitkeringen verstrekt en de mogelijke moeilijkheden bij de uitvoering ervan.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële markten opleidingsprogramma’s ontwikkelen pensioenfondsen beheren samenwerkingsrelaties aangaan financiële informatie samenvatten ondernemingsbeleid volgen socialezekerheidsprogramma’s promoten financiële producten promoten financiële verslagen bijhouden financiële risico’s beheren maatschappelijk verantwoord ondernemen juridisch onderzoek zorgen voor transparantie van informatie een professioneel netwerk ontwikkelen ondersteuning geven bij financiële berekeningen financiële producten financiële producten ontwikkelen salarissen beheren verzekeringsbeginselen onderhandelen over arbeidsovereenkomsten financiële informatie verzamelen personeelsbeleid soorten verzekeringen onderhandelen met arbeidsbureaus

Source: Sisyphus ODB