Beroep manager pijpleidingbeheer

Managers op het gebied van pijpleidingbeheer beheren de richting en de algemene ontwikkeling van projecten op het gebied van vervoer per pijpleiding. Zij bedenken de planning, de selectie van de routes, het beheer van de middelen en de dagelijkse activiteiten. Zij ontwikkelen een langetermijnvisie ter waarborging van de efficiëntie van de infrastructuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

Vaardigheden

 • Beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingnetwerken

  De prioriteiten vaststellen voor de uitvoering van activiteiten in pijpleidingnetwerken. De verschillende problemen binnen de infrastructuur analyseren, problemen aanpakken die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de activiteiten en problemen aanpassen die een financiële last kunnen vormen als ze onopgelost blijven.

 • Meerdere kennisgebieden combineren

  Combineren van input en overwegingen uit verschillende domeinen (bijv. technisch, ontwerp, engineering, sociaal) in de ontwikkeling van projecten of in de dagelijkse uitvoering van een taak.

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren

  De activiteiten opvolgen met betrekking tot het plan, het distributieschema en de door de pijpleidinginfrastructuur gerealiseerde service. Ervoor zorgen dat de toewijzingen van pijpleidingroutes worden uitgevoerd en voldoen aan de klantovereenkomsten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren

  Voldoende routemogelijkheden analyseren voor het ontwikkelen van pijpleidingprojecten. Ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met cruciale elementen zoals omgeving, kenmerken van een locatie en doelstelling. De beste routemogelijkheden analyseren en tegelijkertijd een evenwicht proberen te behouden tussen begroting en kwaliteit.

 • Projectspecificaties creëren

  Het werkplan, de duur, de resultaten, de middelen en de procedures van een project vaststellen om de doelstellingen te bereiken. Projectdoelstellingen, resultaten en implementatiescenario's beschrijven.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Verslagen over verlichtingssystemen op luchthavens opstellen

  Het opstellen van operationele verslagen over de inspectie en de interventie van de verlichtingssystemen van luchthavens. Rapporten doorsturen naar de operationele afdeling en de luchtverkeersleiding van de luchthaven.

 • Tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen

  Tijdschema’s en projectschema’s opstellen voor de uitvoering van activiteiten en follow-up van ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen. De verzoeken van de klant, de vereiste materialen en specificaties van de uit te voeren activiteiten mee opnemen tijdens de voorbereiding.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiële middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

Optionele kennis en vaardigheden

gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen takelschema's verstrekken beschermingsplannen voor oogst maken informatie van pijplijndatabank analyseren rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties prestatieplannen voor reservoir samenstellen pijpleidingen inspecteren eigenschappen van coating van pijpleidingen invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen slijtage van pijpleidingen voorkomen milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

Source: Sisyphus ODB