Beroep manager recirculatiesystemen aquacultuur

Managers van recirculatiesystemen in de aquacultuur controleren de productie van aquatische organismen in recirculatiesystemen aan land, beheren processen voor hergebruik van water en houden toezicht op complexe circulatie-, beluchtings- en biofiltersystemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Recirculatiesystemen

  De kenmerken en werking van de complexe circulatie-, beluchtings- en biofiltersystemen.

 • Hergebruik van water

  Beginselen van processen voor hergebruik van water in complexe circulatiesystemen.

 • Biofiltersystemen

  De technieken die worden gebruikt om verontreiniging te beheersen via biofiltratieprocessen.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

Vaardigheden

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen

  De toestand van de vissen vaststellen en voorbereiden met het oog op de veilige toepassing van behandelingen.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Uitrusting van recirculatiesystemen beheren

  Beheer van complexe elektrische, elektronische en controleapparatuur in recirculatiesystemen.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Toezien op biofiltersystemen

  Toezien op biofiltersystemen.

 • Recirculatiesystemen onderhouden

  De watercirculatie binnen de bedrijfseenheden controleren en onderhouden. De staat van de waterfilter- en zuiveringsapparatuur controleren.

 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren

  Het groeitempo en de biomassa van gecultiveerde vissoorten controleren, rekening houdend met de sterfte. Het groeitempo berekenen en voorspellen. De sterfte monitoren en beoordelen.

 • Opleidingsbehoeften identificeren

  Opleidingsproblemen analyseren en de opleidingseisen vaststellen van een organisatie of van individuen, om deze te voorzien van instructies die zijn afgestemd op hun voorafgaande kennis, profiel, middelen en problemen.

 • Toezien op circulatiesystemen

  Toezicht houden op complexe circulatie- en beluchtingssystemen met behulp van waterchemische analyses.

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren

  Dagelijkse voedingsschema’s voor vissen implementeren om rekening te houden met variaties in de omgeving. De voedingsschema’s worden gevolgd door de accurate implementatie van voederprocedures. Aanpassingen aan voederschema’s aanbrengen om rekening te houden met schommelingen in productieprestaties en variaties in omgevingsomstandigheden. Gespecialiseerde voederschema’s beheersen ter ondersteuning van specifieke productie-eisen. Veranderingen in voedergedrag onderzoeken om de oorzaak en vereiste correctieve actie te bepalen.

 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen

  Deelnemen aan het voorbereiden en uitvoeren van noodoefeningen. De leiding nemen over een responsactie ter plaatse. Er helpen voor te zorgen dat de schriftelijke drillrapporten op de juiste wijze worden geregistreerd. Ervoor zorgen dat al het personeel zich bij een noodsituatie zo goed mogelijk aan de geplande noodprocedures houdt.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Veiligheidssystemen onderhouden

  Activiteiten uitvoeren voor het onderhoud van brandbestrijdings- en de bijbehorende veiligheidssystemen.

 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen

  Gegevens over de sterfte van vis verzamelen. De oorzaken van mortaliteit vaststellen en oplossingen bieden.

 • Visvoorraad inspecteren

  Verzamelen en onderzoeken van vis om de gezondheid van het visbestand te evalueren.

 • Recirculatiesystemen beheren

  Pompen, beluchting, verwarming en verlichting beheren, zoals nodig in recirculatiesystemen.

 • Gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen

  Een plan ontwikkelen met daarin de risico’s van buitenfactoren, zoals roofdieren en plagen.

 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven

  Opleiding ter plaatse in aquacultuurvoorzieningen, door middel van instructie en demonstratie van vaardigheden. Verstrekken, implementeren en begeleiden van een opleidingsontwikkelingsplan.

Optionele kennis en vaardigheden

it-instrumenten gebruiken verschillende talen spreken marketingprincipes persoonlijke vaardigheden ontwikkelen werk van teams en individuen plannen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau communicatiemiddelen gebruiken teambuilding plannen wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren mondelinge instructies overbrengen team leiden marketingstrategieën plannen werken als team noodcommunicatiesystemen bedienen

Source: Sisyphus ODB