Beroep manager retailpromoties

Managers van retailpromoties plannen en voeren afzetbevorderingsprogramma’s uit in het verkooppunt van de producten. Zij coördineren alle inspanningen van het personeel, het reclamemateriaal onder de lijn (BTL), en de traditionele inspanningen om reclame te maken met het oog op een specifieke promotie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Below-the-linemethode

  De verkoopmethode die wordt gebruikt om consumenten met producten in aanraking te brengen door deze op het verkooppunt te laten proeven, aanraken en ervaren en daardoor te verkopen.

 • Prijsstrategieën

  Technieken, theorieën en algemeen aanvaarde strategieën voor de prijsstelling van goederen. De relatie tussen prijsstrategieën en resultaten op de markt, zoals maximalisatie van de winstgevendheid, afschrikking van nieuwkomers, of vergroting van het marktaandeel.

 • Strategie voor contentmarketing

  Het proces van het creëren en delen van media en het publiceren van inhoud om klanten te werven.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Marktprijs

  Prijsvolatiliteit volgens markt en prijselasticiteit, en de factoren die een impact hebben op prijstrends en veranderingen op de markt op lange en korte termijn.

 • Marketingmix

  Marketingprincipe dat de vier fundamentele elementen in marketingstrategieën beschrijft, namelijk product, plaats, prijs en promotie.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

Vaardigheden

 • Behandeling van promotiemateriaal beheren

  De productie van promotiemateriaal plannen en voorbereiden met derden door contact op te nemen met drukkerijen, afspraken te maken over logistiek en levering en ervoor te zorgen dat deadlines worden gehaald.

 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling

  Synchronisatie van inspanningen, plannen, strategieën en acties die worden uitgevoerd op de afdelingen van ondernemingen met het oog op de groei van het bedrijf en de omzet. Bedrijfsontwikkeling bewaren als het eindresultaat van alle inspanningen van het bedrijf.

 • Marketinginhoud evalueren

  Het herzien, beoordelen, aanpassen en goedkeuren van in het marketingplan en inhoud die wordt omschreven in het marketingplan. Het beoordelen van geschreven woorden, beelden, gedrukte of videoboodschappen, openbare toespraken en verklaringen in overeenstemming met de marketingdoelstellingen.

 • Marketingstrategieën integreren in de globale strategie

  Integreren van de marketingstrategie en bijbehorende elementen zoals de marktdefinitie, concurrenten, prijsstrategie en communicatie met de algemene richtlijnen van de globale strategie van de onderneming.

 • Zorgen voor voorzieningen ter plaatse

  Ervoor zorgen dat de nodige dagelijkse voorzieningen voor bezoekers, verkopers, exposanten en het publiek in het algemeen worden verstrekt en naar behoren functioneren. Zorgen voor opvang, parkeergelegenheid, toiletten, catering en accommodatie.

 • Contacten onderhouden met reclamebureaus

  Communiceren en samenwerken met reclamebureaus bij het doorgeven van de doelstellingen en specificaties van het marketingplan. Contact opnemen voor de ontwikkeling van een reclame- en promotiecampagne die het doel van het marketingplan vertegenwoordigt.

 • Onderzoeken inzake klantendienst analyseren

  Analyseren van de resultaten van door passagiers/klanten uitgevoerde onderzoeken; analyseer de resultaten om trends te identificeren en conclusies te trekken.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Mediaplannen opstellen

  Vaststellen hoe, waar en wanneer er advertenties zullen worden verspreid in verschillende media. Besluiten nemen betreffende de doelgroep van consumenten, het gebied en de marketingdoelstellingen met het oog op de keuze van het mediaplatform voor reclame.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Kooptrends van consumenten analyseren

  Analyseren van het koopgedrag of het huidige dominante klantengedrag.

 • Meetbare marketingdoelstellingen definiëren

  De meetbare prestatie-indicatoren van het marketingplan beschrijven, zoals marktaandeel, klantenwaarde, merkbekendheid en verkoopopbrengsten. De voortgang van deze indicatoren opvolgen tijdens de ontwikkeling van het marketingplan.

 • Aandacht van mensen trekken

  Mensen benaderen en hun aandacht vestigen op een aan hen voorgelegd onderwerp of om informatie van hen te krijgen.

 • Businessplannen meedelen aan medewerkers

  Verspreiden, presenteren en communiceren van bedrijfsplannen en -strategieën aan managers, werknemers die ervoor zorgen dat doelstellingen, acties en belangrijke boodschappen goed worden overgebracht.

 • Marketingstrategieën plannen

  De doelstelling van de marketingstrategie bepalen voor het vaststellen van het imago, het toepassen van een prijsstrategie of het vergroten van de bekendheid van het product. Benaderingen van marketingacties vaststellen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op efficiënte en op lange termijn worden verwezenlijkt.

 • Winstgevendheid beheren

  Regelmatige herziening van de verkoop- en winstcijfers.

 • Contacten onderhouden met beheerders van distributiekanalen

  Contacten onderhouden met managers in de distributiepunten om promotie-evenementen te plannen en met hen af te spreken om de merken en producten die deze distributiekanalen verkopen te promoten.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Verkoopcijfers van producten bestuderen

  Verzamelen en analyseren van verkoopniveaus van producten en diensten om deze informatie te gebruiken voor het bepalen van de bij de volgende partijen te produceren hoeveelheden, feedback van klanten, prijsontwikkelingen en de efficiëntie van verkoopmethoden.

 • Reclamecampagnes plannen

  Ontwikkelen van een methode om een product te promoten via verschillende kanalen, zoals televisie, radio, gedrukte media en online platforms, sociale media met als doel om te communiceren en waarde te leveren aan klanten.

 • Een jaarlijkse marketingbegroting opstellen

  De berekening maken van zowel de inkomsten als de uitgaven die naar verwachting in het komende jaar zullen worden betaald over de activiteiten in verband met marketing, zoals reclame, verkoop en levering van producten aan mensen.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën

  Samenwerken met een groep professionals om marketingstrategieën te ontwikkelen, marktanalyses uit te voeren en de financiële levensvatbaarheid te evalueren, steeds rekening houdend met de doelstellingen van de onderneming.

 • Mogelijke markten voor bedrijven identificeren

  Bevindingen van marktonderzoek observeren en analyseren om veelbelovende en winstgevende markten te bepalen. Het specifieke voordeel van het bedrijf bepalen en hiervoor markten zoeken waar een dergelijke waardepropositie ontbreekt.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

Optionele kennis en vaardigheden

het installeren van evenementinfrastructuur beheren marketingtechnieken voor merkidentiteit evenementen plannen financiële haalbaarheid beoordelen evenementen promoten reclamecampagnes evalueren distributiekanalen beheren beheer van sociale media personeel aannemen helpen bij de praktische handelingen om reclamecampagnes te ontwikkelen analyses gebruiken voor commerciële doeleinden marketingmanagement zorgen voor benodigdheden voor evenementen catering inschatten reclamecampagnes goedkeuren indeling van advertenties beoordelen marketingactiviteiten coördineren evenementen organiseren

Source: Sisyphus ODB