Beroep manager riolering en waterhuishouding

Managers op het gebied van riolering en waterhuishouding coördineren en plannen pijpleidingen en rioleringsstelsels, en houden toezicht op de werkzaamheden in verband met constructie en onderhoud van de riolering. Zij houden toezicht op installaties voor de behandeling van afvalwater en andere voorzieningen voor de behandeling van afvalstoffen, en zien toe op de naleving van de voorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Afspraken met leveranciers onderhandelen

  Tot een overeenkomst komen met de leverancier over de technische, kwantitatieve, kwaliteits-, prijs-, bepalingen, opslag-, verpakkings-, verzend- en andere vereisten met betrekking tot het inkoop- en leveringsproces.

 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren

  Definiëren en beschrijven van de criteria aan de hand waarvan de gegevenskwaliteit wordt gemeten voor fabricagedoeleinden, zoals internationale normen en fabricagevoorschriften.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen

  Toezicht houden op de uitvoering van de juiste rioleringsplannen en -methoden tijdens de aanleg, de installatie en het onderhoud van de rioleringsstelsels om de conformiteit met de goedgekeurde plannen en de veiligheid van de exploitatie te waarborgen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren automatische machines controleren personeel aanwerven rioleringsnetwerken ontwikkelen toezien op afvalverwijdering zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur milieu-incidenten melden pijpleidingen inspecteren resultaten van de analyse documenteren werknemers opleiden gevolgen voor het milieu beoordelen waterregelgeving toetsing van waterkwaliteit beheren wetgeving inzake verontreiniging milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken milieu-inspanningen coördineren preventie van verontreiniging hergebruik van water procedures voor waterdistributie beheren beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen toezien op behandeling van afvalwater behandeling van rioolslib coördineren

Source: Sisyphus ODB