Beroep manager sociale dienstverlening

Managers op het gebied van sociale dienstverlening zijn verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel leiderschap en het beheer van de teams en de middelen van het personeel in de sociale dienstverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van wetgeving en beleid in verband met bijvoorbeeld beslissingen over kwetsbare personen. Zij bevorderen maatschappelijk werk en sociale zorgwaarden en ethiek, gelijkheid en diversiteit, en relevante richtsnoeren voor de praktijk. Zij zijn verantwoordelijk voor de contacten met andere professionals op het gebied van strafrecht, onderwijs en gezondheidszorg. Zij kunnen bijdragen aan de lokale en nationale beleidsontwikkeling.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Sociale wetenschappen

  Ontwikkeling en kenmerken van sociologische, antropologische, psychologische, politieke en sociale beleidstheorieën.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Sociale verandering promoten

  Veranderingen in de relaties tussen individuele personen, gezinnen, groepen, organisaties en gemeenschappen bevorderen door rekening te houden met en om te gaan met onvoorspelbare veranderingen op micro-, macro- en mezzoniveau.

 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten

  De gebruiker van de sociale dienst in elke situatie in beschouwing nemen en de verbanden herkennen tussen de microdimensie, mesodimensie en macrodimensie van sociale problemen, sociale ontwikkeling en sociaal beleid.

 • Regelgeving controleren bij sociale diensten

  Regelgeving, beleid en veranderingen in deze regelgeving monitoren om te beoordelen hoe zij een impact hebben op het sociale werk en de diensten.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren

  Nauwkeurige, beknopte, actuele en tijdige gegevens bijhouden van het werk met gebruikers van de diensten, met inachtneming van de wetgeving en het beleid op het gebied van privacy en veiligheid.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Overheidsfinanciering beheren

  Toezicht te houden op het budget dat via overheidsfinanciering wordt ontvangen, en ervoor zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om de kosten en uitgaven van de organisatie of het project te dekken.

 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten

  Ontwikkelen van een samenwerkende hulprelatie, het aanpakken van eventuele breuken of spanningen in de relatie, het bevorderen van de band en het verkrijgen van vertrouwen en samenwerking van gebruikers door middel van empathisch luisteren, zorg, warmte en authenticiteit.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Empathisch zijn

  Emoties en inzichten ervaren door een ander herkennen, begrijpen en delen.

 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening

  Neem het voortouw bij de praktische behandeling van maatschappelijke zaken en activiteiten.

 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties

  Beleidsmakers informeren en adviseren door uit te leggen en te interpreteren wat de behoeften van de burgers zijn om de programma's en het beleid op het gebied van sociale dienstverlening te verbeteren.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken

  Zorgen voor hygiënische werkmethoden, met inachtneming van de veiligheid van het milieu bij dagzorg, zorginstellingen en thuiszorg.

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau

  Samenwerken met mensen in andere sectoren met betrekking tot sociale dienstverlening.

 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren

  Het plannen en beheren van begrotingen voor sociale diensten, waaronder programma's, apparatuur en ondersteunende diensten.

 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren

  Initiëren en ontwerpen van onderzoek om sociale problemen te beoordelen en interventies op het gebied van maatschappelijk werk te evalueren. Gebruik maken van statistische bronnen om de individuele gegevens te verbinden met meer geaggregeerde categorieën en om gegevens met betrekking tot de sociale context te interpreteren.

 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren

  Het werk van personeel en vrijwilligers evalueren om ervoor te zorgen dat de programma's van goede kwaliteit zijn en dat de middelen effectief worden gebruikt.

 • Sociale crisissen beheersen

  Individuen in sociale crisissituaties tijdig identificeren, erop reageren en hen motiveren, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle middelen.

 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden

  Professioneel communiceren en samenwerken met andere beroepsgroepen in de gezondheidszorg en de sociale dienstverlening.

 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten

  Namens en voor rekening van de gebruikers van diensten spreken, met gebruik van communicatieve vaardigheden en kennis van relevante gebieden om minder bedeelde mensen te helpen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

  Gebruik maken van vastgestelde processen en procedures om gevaarlijke, onrechtmatige, discriminerende of uitbuitende gedragingen en praktijken aan te vechten en te melden, waarbij dergelijke gedragingen onder de aandacht van de werkgever of de bevoegde autoriteit worden gebracht.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening

  De ethische principes van het maatschappelijk werk toepassen om de praktijk te sturen en complexe ethische kwesties, dilemma's en conflicten te beheren in overeenstemming met het gedrag op het werk, de ontologie en de ethische code van de sociale diensten, en zich betrekken bij ethische besluitvorming door het toepassen van nationale en - voor zover van toepassing - internationale ethische normen of beginselverklaringen.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen

  Werken in overeenstemming met management- en organisatieprincipes en -waarden op het gebied van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid.

 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten

  Verbale, non-verbale, schriftelijke en elektronische communicatie gebruiken. Aandacht hebben voor de behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren, leeftijd, ontwikkelingsfase en cultuur van de specifieke gebruikers van sociale diensten.

 • Veranderingsmanagement toepassen

  Het beheren van de ontwikkeling binnen een organisatie door te anticiperen op veranderingen en door het nemen van besluiten om ervoor te zorgen dat de betrokken leden zo weinig mogelijk worden gestoord.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Persoongebaseerde planning gebruiken

  Gebruik maken van persoonsgerichte planning (PCP) en uitvoering van de verlening van sociale diensten om te bepalen wat de gebruikers en hun zorgverleners willen en hoe de diensten dit kunnen ondersteunen.

 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen

  Diensten verlenen die rekening houden met verschillende culturele en taaltradities, die de eerbiediging en validatie van gemeenschappen aantonen en consistent zijn met het beleid op het gebied van mensenrechten en gelijkheid en diversiteit.

 • Fondsenwerving beheren

  Fondswervingsactiviteiten initiëren met beheer van de plaats, de betrokken teams, de oorzaken en de budgetten.

 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

  Beslissingen nemen wanneer dat nodig is, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden en rekening houdend met de input van de gebruiker van de dienst en andere zorgverleners.

 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

  De sociale situatie van de gebruikers van de diensten beoordelen, waarbij nieuwsgierigheid en respect voor de dialoog in evenwicht met elkaar moeten staan, rekening houdend met hun families, organisaties en gemeenschappen en de daaraan verbonden risico’s, en de behoeften en de middelen om aan fysieke, emotionele en sociale behoeften te voldoen.

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

  De zorgbehoeften van personen evalueren, families en verzorgers betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van ondersteuningsplannen. Zorgen voor de evaluatie en monitoring van deze plannen.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Sociale problemen voorkomen

  Sociale problemen voorkomen, door acties te ontwikkelen, te definiëren en uit te voeren die sociale problemen kunnen voorkomen, met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit van alle burgers.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk

  Continue professionele ontwikkeling (CPD) ondernemen om kennis, vaardigheden en competenties in het kader van het maatschappelijk werk voortdurend bij te werken en te ontwikkelen.

 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

  Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten met inachtneming van de waarden en principes ten aanzien van maatschappelijk werk.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Bescherming bieden aan bepaalde personen

  Kwetsbare personen helpen om risico’s te beoordelen en weloverwogen keuzes te maken door informatie te geven over indicatoren die op misbruik wijzen, over te nemen maatregelen om misbruik te voorkomen en over te ondernemen acties bij vermoedens van misbruik.

 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven

  Handelen volgens de beleids- en wettelijke vereisten bij het verlenen van sociale diensten.

 • Stress in organisaties beheersen

  Omgaan met bronnen van stress en druk in het eigen beroepsleven, zoals beroeps-, management-, institutionele en persoonlijke stress, en anderen helpen hetzelfde te doen om het welzijn van uw collega's te bevorderen en burnouts te voorkomen.

 • Sociaal bewustzijn bevorderen

  Het inzicht in de dynamiek van de sociale relaties tussen individuele groepen en gemeenschappen bevorderen. Het belang van mensenrechten en positieve sociale interactie en de integratie van sociaal bewustzijn in het onderwijs bevorderen.

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren

  Evalueren van de sociaal dienstverleningsplannen, rekening houdend met de meningen en voorkeuren van uw gebruikers van de dienst. Opvolgen van het plan, waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten worden beoordeeld.

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen

  Verslag doen van resultaten en conclusies over de sociale ontwikkeling van de samenleving op een begrijpelijke manier, door deze mondeling en schriftelijk te presenteren aan een breed publiek, van niet-deskundigen tot deskundigen.

 • Opkomen voor anderen

  Argumenten aandragen ten gunste van iets, zoals een oorzaak, idee of beleid, in het voordeel van een andere persoon.

 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen

  Gegevens verzamelen om de impact van een programma op een gemeenschap te kunnen beoordelen.

Optionele kennis en vaardigheden

verbeteringsstrategieën aanbieden de organisatie vertegenwoordigen zorgen voor ouderen communiceren over het welzijn van jongeren toezicht houden op kwaliteitscontroles programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen milieu-incidenten melden zorg coördineren behoeften van oudere volwassenen gezondheidszorg palliatieve zorg logboeken bijhouden samenwerkingsrelaties aangaan ordehandhaving gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen contacten onderhouden met lokale overheden wetgeving inzake sociale huisvesting zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal belangen van de klant beschermen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid personeel werven organisatorisch beleid gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden socialedienstverleningsprocedures plannen navolging van beleid garanderen implementatie van overheidsbeleid beheren activiteiten van verzorgingstehuizen organiseren veiligheidsstrategieën testen rapporten presenteren zorgen voor transparantie van informatie een professioneel netwerk ontwikkelen relaties met overheidsinstellingen onderhouden gemeenschapsrelaties opbouwen vragen beantwoorden communicatieprincipes onderwijzen over management inzake noodsituaties advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid projectbeheer uitvoeren dienstroosters opstellen zorgen voor de openbare orde en veiligheid invloed van de sociale context op de gezondheid welzijn van kinderen ondersteunen toewijzing van plaats plannen bescherming van jonge personen promoten activiteiten delegeren eerste hulp oplossingen voor problemen creëren begrotingsbeginselen communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening vertrouwen van gebruikers van diensten behouden advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen rekeningen beheren persoonsgerichte zorg toepassen vooruitgang naar streefdoelen analyseren omgaan met collega’s materiaal voor schadeherstel bij overstromingen personeel beheren implementatie van overheidsbeleid personeelsbeheer strategisch denken toepassen noodprocedures beheren socialezekerheidsrecht personeel aanwerven problemen oplossen bij sociale dienstverlening aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling activiteiten in faciliteiten organiseren ondernemingsbeleid rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen werknemers opleiden pedagogie maatschappelijk verantwoord ondernemen pedagogische concepten ontwikkelen organisatorische technieken gebruiken boekhoudkundige technieken klinische geriatrie gezondheid en veiligheid beheren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen ontwikkeling van de jeugd beoordelen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen vreemde talen toepassen bij sociale diensten gevaren voor de veiligheid vaststellen voldoen aan praktijknormen in sociale diensten contacten onderhouden met ouders van kinderen preventie van verontreiniging budgetten beheren trainingssessies voorbereiden toezicht houden op kinderen samenwerken met andere hulpdiensten psychologische ontwikkeling van jongeren zorgen voor de toepassing van wetten bijdragen aan het bewaken van kinderen kinderbescherming projectbeheer zorgprogramma’s voor kinderen implementeren reddingsmissies coördineren conflictbeheersing toepassen administratieve systemen beheren financieel beheer omgaan met problemen van kinderen interviews afnemen bij sociale diensten relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen zorg voor personen met een handicap communiceren met jongeren wetgeving inzake verontreiniging

Source: Sisyphus ODB