Beroep manager sportaccommodatie

Managers van sportaccommodaties leiden en beheren een sportfaciliteit of -locatie, met inbegrip van de activiteiten, programmering, verkoop, promotie, gezondheid en veiligheid, ontwikkeling en personeel. Zij zorgen ervoor dat zij een uitstekende dienstverlening aan klanten bieden en tegelijkertijd zakelijke, financiële en operationele doelstellingen verwezenlijken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Operationele businessplannen implementeren

  Uitvoeren van de strategische activiteiten en het operationele plan van een organisatie, door het aangaan en delegeren van werkzaamheden aan anderen, het controleren van de vooruitgang en het doorvoeren van aanpassingen langs de weg. Evalueren van de mate waarin strategische doelstellingen zijn bereikt, lessen trekken, succesvol zijn en bijdragen van mensen erkennen.

 • Gelijkheid bij sportactiviteiten promoten

  Beleid en programma's ontwikkelen die gericht zijn op het vergroten van de deelname en betrokkenheid van ondervertegenwoordigde groepen in de sport, zoals vrouwen en meisjes, etnische minderheidsgroepen, personen met een handicap en, in sommige gevallen, jongeren.

 • Fysieke middelen beheren

  Beheer van de fysieke middelen (uitrusting, materialen, gebouwen, diensten en energievoorraden) die nodig zijn om de geplande activiteiten in de organisatie uit te voeren

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Toezien op onderhoud van sportfaciliteiten

  Ervoor zorgen dat de sportuitrusting en -inrichtingen naar behoren worden gecontroleerd en onderhouden. Dit heeft ook betrekking op het toezicht op grote en kleine reparaties en verbeteringen van apparatuur en voorzieningen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Activiteiten in faciliteiten organiseren

  Het ontwerpen en bevorderen van activiteiten om aan de vraag van de klanten te voldoen en inkomsten te genereren.

 • Vrijwilligers betrekken

  Vrijwilligers binnen de organisatie of binnen een afdeling van de organisatie werven, motiveren en leiden. De relatie met vrijwilligers beheren van vóór de aanvang van hun verbintenis als vrijwilliger, tijdens de hele periode bij de organisatie, tot na de beëindiging van hun formele vrijwilligersovereenkomst.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling in sport beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de eigen kennis, vaardigheden en competenties om te voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van het werk en om persoonlijke en loopbaanontwikkeling in de sport te ondersteunen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Klantendienst beheren

  De dienstverlening aan de klant beheren, zoals activiteiten en benaderingen die een cruciale rol spelen in de klantenservice, door te streven naar verbeteringen en ontwikkelingen en deze te implementeren.

 • Incidenten behandelen

  Behandel incidenten, zoals ongevallen, noodsituaties of diefstal, op passende wijze, overeenkomstig het beleid en de regelgeving van de organisatie.

 • Gezondheid en veiligheid van personeel garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid bij het personeel bevorderen en in standhouden door het beleid en de procedures voor de bescherming van kwetsbare deelnemers te handhaven en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aan te pakken.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Financiën van sportfaciliteiten beheren

  Het beheer van de financiering van sport en lichaamsbeweging ter verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. Een masterbudget ontwikkelen en hiervan gebruik maken om de prestaties te bewaken, te evalueren en te controleren en actie ondernemen om de vastgestelde afwijkingen aan te pakken. De verantwoordelijkheid voor de begrotingen voor duidelijk omschreven activiteiten delegeren.

 • Gezondheid en veiligheid van klanten garanderen

  Een cultuur van gezondheid, veiligheid en zekerheid stimuleren onder uw klanten door het behouden van beleidslijnen en procedures gericht op de bescherming van kwetsbare deelnemers en zo nodig het vermoeden van mogelijk misbruik aanpakken.

Optionele kennis en vaardigheden

ontwikkeling van sportactiviteiten in het onderwijs ondersteunen fysieke activiteit in de gemeenschap bevorderen diensten verkopen conflictbeheersing toepassen sportactiviteiten ter bevordering van de volksgezondheid promoten marketingactiviteiten coördineren werkrelaties onderhouden bijdragen aan het bewaken van kinderen producten verkopen

Source: Sisyphus ODB