Beroep manager tolkenbureau

Managers van tolkenbureaus houden toezicht op de activiteiten in het kader van de levering van tolkdiensten. Zij coördineren de inspanningen van een team van tolken die gesproken communicatie van de ene taal naar de andere begrijpen en omzetten. Zij waarborgen de kwaliteit van de dienstverlening en de administratie van het tolkenbureau.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Tolktechnieken

  De verschillende manieren om een taal mondeling te vertalen, zoals simultaantolken, consecutief tolken, tolken via een tussentaal, fluistertolken of verbindingstolken.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

Vaardigheden

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen

  Vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens aanvaarde beginselen van goed en slecht. Dit omvat eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid. Geen gebruik maken van oordelen of persoonlijke meningen om de kwaliteit van de vertaling of vertolking te beïnvloeden.

 • Een goede dictie bezitten

  Duidelijk en nauwkeurig spreken, zodat anderen precies weten wat er wordt gezegd. Woorden precies uitspreken om geen fouten te maken of onbedoeld iets verkeerds te zeggen.

 • Gesproken taal simultaan vertalen

  Wat een spreker zegt precies en volledig vertalen met dezelfde spreeksnelheid zonder vertragingstijd.

 • Betekenis van de oorspronkelijke toespraak handhaven

  Vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de originele boodschap wordt overgedragen en uw eigen gevoelens of meningen niet uitdrukken. Ernaar streven de beoogde betekenis te behouden.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Kwaliteit van diensten beoordelen

  Testen en vergelijken van verschillende goederen en diensten om de kwaliteit ervan te beoordelen en de consument gedetailleerde informatie te verstrekken.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Tolken tussen twee partijen

  Eén gesproken taal omzetten in een andere om communicatie mogelijk te maken tussen twee partijen die geen gemeenschappelijke taal spreken.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Begrippen in een taal vertalen

  Van de ene taal in een andere taal vertalen. Woorden en uitdrukkingen in andere talen afstemmen op hun overeenkomstige begrippen in andere talen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de boodschap en nuances van de oorspronkelijke tekst behouden blijven.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Bilateraal tolken

  Begrijpen en vertalen van mondelinge verklaringen in beide richtingen van een talenpaar, met behoud van de communicatieve intentie van de spreker.

 • Gesproken taal consecutief vertalen

  Wat een spreker zegt wanneer de sprekers na twee of meer zinnen pauzeren, nauwkeurig, volledig en op basis van uw aantekeningen vertalen. De spreker zal wachten met spreken tot de tolk klaar is met vertalen.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

transcriptie van een opname tolkdiensten bij belangenbehartiging verzorgen kantoorfaciliteitensystemen beheren onderzoeksvoorstellen schrijven contacten leggen met financiers werkzaamheden als beëdigd vertaler uitvoeren technische terminologie wetenschappelijke onderzoeksmethodologie fluistertolken lezend vertalen werknemers motiveren contacten leggen met regeringsfunctionarissen ongeziene vertaling oorspronkelijke tekst handhaven linguïstiek fonetiek intercultureel bewustzijn tonen

Source: Sisyphus ODB