Beroep manager vertaalbureau

Managers van vertaalbureaus houden toezicht op werkzaamheden in het kader van de levering van vertaaldiensten. Zij coördineren de inspanningen van een team van vertalers die geschreven materiaal van de ene taal naar de andere vertalen. Zij waarborgen de kwaliteit van de dienstverlening en de administratie van het vertaalbureau.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

Vaardigheden

 • Met dienstverleners over contracten onderhandelen

  Overeenkomsten afsluiten met aanbieders van accommodatie, vervoer en recreatie.

 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen

  Vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens aanvaarde beginselen van goed en slecht. Dit omvat eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid. Geen gebruik maken van oordelen of persoonlijke meningen om de kwaliteit van de vertaling of vertolking te beïnvloeden.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Materiaal begrijpen dat vertaald moet worden

  De inhoud en de thema’s van het te vertalen materiaal lezen en analyseren. De vertaler moet begrijpen wat er geschreven is om de inhoud zo goed mogelijk te vertalen. Woord-voor-woord vertaling is niet altijd mogelijk, en de vertaler moet de taal navigeren om de betekenis van de tekst zo goed mogelijk te bewaren.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Onderhandelen over schikkingen

  Onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en verzekerden om overeenstemming te bereiken over een schikking die de verzekeringsmaatschappij voor de eiser moet regelen, zoals het dekken van reparatiekosten voor schade, rekening houdend met de taxatierapporten en de beoordeling van de dekking.

 • Verschillende soorten tekst vertalen

  De aard doorgronden van het soort tekst dat moet worden vertaald, bijvoorbeeld commerciële en industriële documentatie, persoonlijke documenten, journalistiek, romans, creatief schrijven, certificaten, overheidsdocumentatie en wetenschappelijke teksten.

 • Vertalingen nalezen

  Vertaalde werken grondig naleven om nauwkeurigheid te garanderen en ervoor te zorgen dat het beoogde doel wordt bereikt.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Kwaliteitsnormen voor vertaling volgen

  Voldoen aan overeengekomen normen, zoals de Europese norm EN 15038 en ISO 17100, om ervoor te zorgen dat de vereisten voor de aanbieders van taaldiensten worden nageleefd en om de uniformiteit te waarborgen.

 • Oorspronkelijke tekst handhaven

  Teksten vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de oorspronkelijke boodschap wordt overgebracht. Uw eigen gevoelens en meningen niet uitdrukken.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

 • Kwaliteit van diensten beoordelen

  Testen en vergelijken van verschillende goederen en diensten om de kwaliteit ervan te beoordelen en de consument gedetailleerde informatie te verstrekken.

Optionele kennis en vaardigheden

machinevertaling gebruiken ongeziene vertaling semantiek postediting gerechtstolken transcreatie handgeschreven teksten ontcijferen muziekgenres wetenschappelijk onderzoek uitvoeren nieuwe woorden identificeren begrippen in een taal vertalen ondertitels maken tekst cultureel aanpassen technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen linguïstiek vertaalde teksten verbeteren tekst voorafgaand aan vertaling analyseren technische terminologie werkzaamheden als beëdigd vertaler uitvoeren medewerkers begeleiden

Source: Sisyphus ODB