Beroep manager zorginstelling

Leidinggevenden van zorginstellingen houden toezicht op de activiteiten van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, thuiszorgdiensten en ouderenzorginstellingen om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de eisen, de patiënten en bewoners worden verzorgd, de organisatie wordt onderhouden en de benodigde apparatuur aanwezig is. Zij houden ook toezicht op het personeel en zorgen voor het onderhoud van de dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

 • Apothekershulp
 • Bejaardenverzorgende verpleeg-, verzorgingshuis
 • Gehandicaptenverzorgende
 • Leidinggevende verzorgenden
 • Manager/directeur instelling voor gehandicapten
 • Manager/directeur instelling voor psychiatrie
 • Manager/directeur zorginstelling voor ouderen
 • Mantelzorgers
 • Medewerker thuiszorg
 • Verzorgende psychiatrische patiënten

Kennis

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

Vaardigheden

 • Beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg

  Onderzoeken presenteren aan beleidsmakers, gezondheidswerkers en opvoeders om verbeteringen in de volksgezondheid te stimuleren.

 • Werkzaamheden beheren in zorginstellingen

  De workflow plannen, organiseren en monitoren in instellingen die zorgen voor medische zorg voor personen zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra of zorginstellingen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Nieuw personeel in dienst nemen

  Nieuw personeel in dienst nemen bij een bedrijf of organisatie via een voorbereide reeks procedures. Personele beslissingen nemen en rechtstreeks medewerkers selecteren.

 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

  Doelstellingen en procedures voor kwaliteitsborging bepalen en zorgen voor de handhaving en voortdurende verbetering ervan door doelen, protocollen, benodigdheden, processen, apparatuur en technologieën voor kwaliteitsstandaarden te evalueren.

 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren

  Bepalen hoe beleid in de praktijk moet worden geïnterpreteerd en vertaald, lokaal en nationaal beleid en het beleid van uw eigen praktijk implementeren en ontwikkelingen en verbeteringen voor de dienstverlening voorstellen.

 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid

  Bijdragen aan lokale of nationale volksgezondheidscampagnes door de prioriteiten op het gebied van gezondheid te evalueren, de door de overheid aangebrachte wijzigingen in de regelgeving te beoordelen en de nieuwe trends op het gebied van gezondheidszorg en preventie te promoten.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden contacten onderhouden met lokale overheden de organisatie vertegenwoordigen leiding geven aan medisch kantoorpersoneel hygiëne in de gezondheidszorg veranderingen in gezondheidsdiensten leiden fondsenwerving beheren gezondheidszorg binnen de gemeenschap beoordelen integratie bevorderen medische studies personeel aanwerven volksgezondheidsproblemen aanpakken activiteiten delegeren afspraken met leveranciers uitonderhandelen volksgezondheid conflictbeheersing toepassen kwaliteitscontroles uitvoeren werken met gemeenschappen medische terminologie organisatorische beleidslijnen vaststellen administratieve taken in een medische omgeving leiding geven aan personeel financiële statistische verslagen ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB