Beroep mechatronisch ingenieur

Mechatronisch ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen intelligente systemen, zoals robots, slimme apparaten voor thuisgebruik en vliegtuigen, door technologieën te combineren uit de mechanische, elektronische, computer- en besturingstechniek. Zij creëren blauwdrukken of ontwerpdocumenten voor onderdelen, assemblages of afgewerkte producten met behulp van softwareprogramma’s, en zien ook toe op en beheren projecten.

Mechatronisch ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Computertechniek

  Technische discipline die computerwetenschap combineert met elektrotechniek om computerapparatuur en -software te ontwikkelen. Computertechniek houdt zich bezig met elektronica, softwareontwerp en de integratie van hardware en software.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Robotica

  De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek.

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Regeltechniek

  Subdiscipline van engineering die zich richt op het sturen van het gedrag van systemen door het gebruik van sensoren en actuatoren.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

Vaardigheden

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Elektronische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van elektronische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Mechatronische testprocedures ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprotocollen om een verscheidenheid aan analyses van mechatronicasystemen, -producten en -componenten mogelijk te maken.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Mechatronische conceptontwerpen simuleren

  Mechatronische conceptontwerpen simuleren door het creëren van mechanische modellen en het uitvoeren van analyses van tolerantiegrenzen.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Automatiseringsonderdelen ontwerpen

  Ontwerpen van technische onderdelen, assemblages, producten of systemen die bijdragen aan de automatisering van industriële machines.

 • Technische informatie verzamelen

  Systematische onderzoeksmethoden toepassen en met de betrokken partijen communiceren om specifieke informatie te vinden en onderzoeksresultaten te evalueren ter beoordeling van de relevantie van de informatie, de desbetreffende technische systemen en de ontwikkelingen.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Mechatronische eenheden testen

  Testen van mechatronische eenheden met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. De prestaties van het systeem controleren en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

Optionele kennis en vaardigheden

mechatronische eenheden assembleren zakenrelaties aangaan pneumatiek micromechatronische techniek materiaallijsten opstellen cad-software gebruiken projectbeheer uitvoeren hydraulica automatische machines controleren machinekamerwachten houden telecommunicatietechniek kwaliteitscriteria voor productie definiëren resourceplanning uitvoeren werknemers opleiden mechatronische apparatuur installeren technische teams coördineren proefdraaien firmware programmeren routineverslagen schrijven opto-elektronica assemblagetekeningen voorbereiden micro-elektromechanische systemen technische documentatie aanleveren machines vervangen controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden productontwerpen ontwikkelen technische tekeningen maken elektromechanica mechatronische instrumenten ijken cybernetica cae-software firmware ontwerpen kwaliteitsstandaarden cam-software gebruiken op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen firmware veiligheidstechniek communiceren met klanten technische communicatievaardigheden toepassen automatiseringscomponenten installeren technische principes onderzoeken robotinstallaties afstellen

Source: Sisyphus ODB