Beroep medewerker arbeidsverhoudingen

Medewerkers arbeidsverhoudingen voeren het arbeidsbeleid in een organisatie uit en adviseren vakbonden over het beleid en onderhandelingen. Zij behandelen geschillen, adviseren het management over het personeelsbeleid en vergemakkelijken de communicatie tussen vakbonden en leidinggevend personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Personeelsbeheer

  De methoden en procedures voor de aanwerving en ontwikkeling van werknemers om te zorgen voor waarde voor de organisatie, alsook voor de behoeften van het personeel, voordelen, oplossen van conflicten en het waarborgen van een positief ondernemingsklimaat.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Advies geven over personeelsbeheer

  Advies geven aan leidinggevend personeel in een organisatie over methoden om de betrekkingen met de werknemers te verbeteren, over betere methoden voor het aanwerven en opleiden van werknemers en voor het vergroten van de tevredenheid van werknemers.

 • Rechten van werknemers behartigen

  Beoordelen en hanteren van situaties waarin de in de wetgeving en het ondernemingsbeleid vastgelegde rechten voor werknemers kunnen worden geschonden en passende maatregelen nemen om de werknemers te beschermen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Advies geven over conflictbeheersing

  Private of publieke organisaties adviseren over het toezicht op mogelijke conflictrisico’s en de ontwikkeling, en over methoden voor de oplossing van conflicten die specifiek zijn voor de geïdentificeerde conflicten.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Advies geven over het organisatieklimaat

  Adviseren van organisaties over hun interne cultuur en werkomgeving zoals die door medewerkers worden ervaren, en de factoren die het gedrag van medewerkers kunnen beïnvloeden.

 • Feedback van werknemers verzamelen

  Op een open en positieve manier communiceren om de mate van tevredenheid van de werknemers en hun kijk op de werkomgeving te beoordelen om problemen op te sporen en oplossingen te bedenken.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

ondernemingsbeleid volgen toezicht houden op het organisatieklimaat samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen officiële overeenkomsten bewerkstelligen naleving van het overheidsbeleid inspecteren vragen beantwoorden integratie in organisaties promoten bemiddelen bij onderhandelingen implementatie van overheidsbeleid beheren advies geven over de naleving van het overheidsbeleid relaties met overheidsinstellingen onderhouden oplossingen voor problemen creëren

Source: Sisyphus ODB