Beroep medewerker milieubescherming

Natuurbeschermingsfunctionarissen beheren en verbeteren de plaatselijke omgeving in alle sectoren van een lokale gemeenschap. Zij bevorderen het bewustzijn van en het inzicht in de natuurlijke omgeving. Deze werkzaamheden kunnen zeer gevarieerd zijn en projecten omvatten die verband houden met soorten, habitats en gemeenschappen. Zij onderwijzen mensen en vergroten het algemene bewustzijn van milieuvraagstukken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over het leven van dieren om de fundamentele aspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Raad geven over natuurbehoud

  Informatie verstrekken over en voorstellen doen voor maatregelen met betrekking tot natuurbehoud.

 • Actieplannen voor biodiversiteit implementeren

  Bevordering en uitvoering van lokale en nationale biodiversiteitsactieplannen in samenwerking met lokale/nationale wettelijke en vrijwilligersorganisaties.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Wildernisgebieden beschermen

  Bescherming van een wildernisgebied door toezicht te houden op het gebruik en de handhaving van voorschriften.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Onderzoek naar flora uitvoeren

  Verzamelen en analyseren van gegevens over planten om hun basisaspecten zoals oorsprong, anatomie en functie te ontdekken.

 • Mensen voorlichten over de natuur

  Met verschillende doelgroepen praten over bijvoorbeeld informatie, concepten, theorieën en/of activiteiten in verband met de natuur en de instandhouding ervan. Schriftelijke informatie opstellen. Deze informatie kan worden gepresenteerd in een reeks formats, zoals displays, informatiebladen, posters, website-tekst, enz.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op natuurbehoud

  Kenmerken die van belang zijn voor het natuurbehoud in habitats en gebieden evalueren en monitoren.

 • Duurzaam beheer promoten

  Bijdragen aan planning en beleidsontwikkeling ten behoeve van duurzaam beheer, met inbegrip van input in milieu-effectbeoordelingen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Duurzaamheid promoten

  Het concept van duurzaamheid onder het publiek, collega’s en andere professionals bevorderen door middel van toespraken, rondleidingen, presentaties en workshops.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

Optionele kennis en vaardigheden

principes voor bedrijfsbeheer milieu-inspecties uitvoeren mensen onderrichten over brandveiligheid plantkunde onderwijsactiviteiten organiseren onderhoud van natuurgebieden fauna observeren werkgerelateerde verslagen schrijven ecologische beginselen bosecologie wetgeving op het gebied van dierenwelzijn werken met gemeenschappen vrijwilligers ondersteunen moleculaire biologie zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden dierlijke biologie contracten beheren toegepaste zoölogie aquatische ecologie biologie van vissen vrijwilligers informeren in de buitenlucht werken projecten over wilde planten en dieren vrijwilligers leiden onderwijsprogramma's coördineren wilde planten en dieren natuurlijke rijkdommen behouden advies geven over bodem- en waterbescherming vervuiling onderzoeken ecologische gegevens analyseren tijdschatting maken voor werkzaamheden

Source: Sisyphus ODB