Beroep medewerker stralingsbescherming

De functionarissen voor stralingsbescherming zijn verantwoordelijk voor de bescherming tegen de schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling. Zij waarborgen de naleving van wet- en regelgeving door de handhaving van de veiligheidsmaatregelen. Voorts ontwikkelen zij plannen voor de bescherming tegen straling, met name voor kerninstallaties en installaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Kernfysica

  Gebied van de fysica waarin protonen en neutronen en hun interacties binnen atomen worden geanalyseerd.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Nucleaire wetgeving

  Vertrouwd zijn met de Europese, nationale en internationale wetgeving inzake de praktijk van nucleaire activiteiten.

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

Vaardigheden

 • Strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen

  Ontwikkeling van en toezicht op de uitvoering van strategieën voor het voorkomen van storingen van de apparatuur, fouten en risico’s van verontreiniging in nucleaire installaties, en het bepalen van responsacties in geval van een nucleaire noodsituatie.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor voorzieningen en organisaties die gevaar lopen wegens blootstelling aan straling of radioactieve stoffen, zoals ziekenhuizen en nucleaire faciliteiten, voor de bescherming van personen in de gebouwen in geval van risico, evenals de minimalisering van de blootstelling aan straling tijdens de werkzaamheden.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

  Voldoen aan de procedures, het beleid en de wetgeving inzake de veiligheid van kerncentrales om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van het publiek te waarborgen.

 • Reageren op nucleaire noodsituaties

  Strategieën initiëren om te reageren in geval van materiaaldefecten, fouten of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot besmetting en andere nucleaire noodsituaties, er hierbij voor zorgen dat de faciliteit beveiligd is, dat alle noodzakelijke gebieden zijn geëvacueerd en dat verdere schade en risico's beperkt blijven.

 • Advies geven over verontreinigingspreventie

  Het adviseren van personen en organisaties over de ontwikkeling en uitvoering van acties ter ondersteuning van de preventie van verontreiniging en de daarmee samenhangende risico’s.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

  De verschillende wettelijke en operationele maatregelen van de onderneming tegen straling uiteenzetten, zoals de vermindering van de blootstellingstijd en het dragen van beschermende uitrusting voor de werknemers en de communicatie van de noodprocedures.

 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

  De regels met betrekking tot ioniserende straling inspecteren en ervoor zorg dat deze in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake medische blootstelling (MED).

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

Optionele kennis en vaardigheden

verontreiniging vermijden naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren besmettingen beoordelen vervuiling onderzoeken voorschriften over blootstelling aan besmetting veiligheidsstrategieën testen wetgeving inzake verontreiniging verwijdering van radioactieve stoffen controleren verontreiniging onderzoeken naleving van het overheidsbeleid inspecteren

Source: Sisyphus ODB