Beroep medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige

Röntgenassistenten gebruiken een reeks technologieën om patiënten te onderzoeken, te behandelen en te verzorgen. Zij werken op het gebied van medische beeldvorming, radiologie en nucleaire geneeskunde en passen ioniserende straling, ultrageluiden, magnetische resonantiebeeldvorming en radioactieve bronnen toe.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Farmaceutische producten

  De aangeboden farmaceutische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wet- en regelgevende eisen.

 • Medische contraststoffen

  Stoffen die worden gebruikt in medische beeldvormingstechnieken om de zichtbaarheid van bepaalde kenmerken in organen of cellen uit te lichten.

 • Medische oncologie

  De kenmerken, de ontwikkeling, de diagnose en de behandeling van tumoren en kanker bij menselijke organismen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Gegevenssystemen inzake gezondheidszorg

  De soorten systemen die gegevens over de gebruikers van de gezondheidszorg beheren en bijhouden.

 • Radiobiologie

  De interactie van ioniserende straling met een levend organisme, hoe het kan worden gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van kanker en de effecten ervan.

 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk

  De radiografische beginselen die vereisen dat kwalitatief hoogwaardige besluitvorming en radiografische zorg worden toegepast op basis van bewezen klinische expertise en van de meest recente onderzoeksontwikkelingen op dit gebied.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

Vaardigheden

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Informatie geven

  Waarborgen van de kwaliteit en juistheid van de verstrekte informatie, afhankelijk van het soort publiek en de context.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Omgaan met leveranciers van verzorgingsmateriaal

  Relaties onderhouden met leveranciers die medische apparatuur, hulpmiddelen en benodigdheden verkopen.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Organisatorische ethische code naleven

  Zich houden aan de Europese en regionale specifieke normen en de ethische code van de organisatie, de motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke overeenkomsten begrijpen en deze bewustwording toepassen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken

  Medische beelden van hoge kwaliteit maken met behulp van technologisch geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming zoals CT (computertomografie), MRI (magnetische-resonantiebeeldvorming), mobiele röntgenapparaten, ultrageluid (US), nucleaire geneeskunde met Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).

 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen

  Bepalen van de geschikte beeldvormingstechnieken om de juiste diagnostische informatie te verstrekken aan de arts die daarom heeft gevraagd.

 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden

  Beeldvormingsmateriaal en processen voor kwaliteitsborging inspecteren. Storingen melden.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Medische beelden nabewerken

  Nabewerking uitvoeren op medische beelden, of röntgenfilms ontwikkelen, verwerkte beelden controleren om te bepalen of er verdere zorg nodig is.

 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen

  Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen en gebruiken rekening houdend met de situatie en de reactie van de patiënt op de behandeling.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Psychologische steun aan patiënten bieden

  Zorgen voor een accurate psychologische en emotionele ondersteuning van de zorggebruikers in verband met de behandeling die zij hebben ondergaan.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Radiologisch informatiesysteem beheren

  Ontwikkelen en beheren van een databank voor het opslaan, beheren en verspreiden van radiologische beelden en gegevens.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Aanvragen voor beeldvormingsonderzoeken interpreteren

  Verzoeken van artsen voor beeldvormingsonderzoeken bij patiënten ontvangen en interpreteren.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures

  Patiënten instrueren voorafgaand aan hun blootstelling aan beeldvormende apparatuur, door de patiënt en de beeldvormende apparatuur correct te positioneren om het beste beeld te verkrijgen van het gebied dat wordt onderzocht.

 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

  De regels met betrekking tot ioniserende straling inspecteren en ervoor zorg dat deze in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake medische blootstelling (MED).

Optionele kennis en vaardigheden

orthopedie vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek radiologische onderzoeken interpreteren pedagogie klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren ontwikkelingen op het gebied van radiografie voorlichten over preventie van ziekte voortgang van ziekte identificeren advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren lesinhoud voorbereiden gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren epidemiologie menselijke fysiologie farmacologie lezingen geven medische beelden interpreteren

Source: Sisyphus ODB