Beroep medisch nucleair werker

Radiografiekplan voor nucleaire geneeskunde, voorbereiding en uitvoering van onderzoeken op het gebied van nucleaire geneeskunde, post-verwerking en behandeling met een breed scala van apparatuur en technieken waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen, magnetische resonantie en radiofarmaceutica.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Radiobiologie

  De interactie van ioniserende straling met een levend organisme, hoe het kan worden gebruikt voor de behandeling van verschillende vormen van kanker en de effecten ervan.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Medische oncologie

  De kenmerken, de ontwikkeling, de diagnose en de behandeling van tumoren en kanker bij menselijke organismen.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk

  De radiografische beginselen die vereisen dat kwalitatief hoogwaardige besluitvorming en radiografische zorg worden toegepast op basis van bewezen klinische expertise en van de meest recente onderzoeksontwikkelingen op dit gebied.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg

  De stralingsfysica voor conventionele radiologie, CT, MRI, ultrageluid, diagnostische nucleaire geneeskunde en de beginselen daarvan, waaronder toepassingsgebieden, indicaties, contra-indicaties, beperkingen en stralingsgevaren.

 • Farmaceutische producten

  De aangeboden farmaceutische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wet- en regelgevende eisen.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Medische contraststoffen

  Stoffen die worden gebruikt in medische beeldvormingstechnieken om de zichtbaarheid van bepaalde kenmerken in organen of cellen uit te lichten.

Vaardigheden

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Geschiktheid van medische beelden voor diagnoses bepalen

  De medische beelden beoordelen om er zeker van te zijn dat ze duidelijk zijn. Bepalen of ze geschikt zijn voor verder gebruik of dat er nieuwe foto's moeten worden genomen. Analyseren van de beelden op hun geschiktheid voor de behandelplanning.

 • Radiologisch informatiesysteem beheren

  Ontwikkelen en beheren van een databank voor het opslaan, beheren en verspreiden van radiologische beelden en gegevens.

 • Radiofarmaceutica toedienen

  Radio-isotopen beheren volgens diverse methoden, afhankelijk van het type geneesmiddel en de uitgevoerde test, waarbij de hoeveelheid radio-isotopen wordt bepaald en de vorm waarin ze gebruikt zullen worden.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Medisch beeldvormingsmateriaal gebruiken

  Medische beelden van hoge kwaliteit maken met behulp van technologisch geavanceerde apparatuur voor medische beeldvorming zoals CT (computertomografie), MRI (magnetische-resonantiebeeldvorming), mobiele röntgenapparaten, ultrageluid (US), nucleaire geneeskunde met Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).

 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen

  Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen en gebruiken rekening houdend met de situatie en de reactie van de patiënt op de behandeling.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Technieken van nucleaire geneeskunde gebruiken

  Gebruik maken van technieken op het gebied van nucleaire geneeskunde, zoals de toediening van radiofarmaceutica voor de behandeling en de diagnose van de patiënt. Gebruik maken van een breed scala aan technologie en uitrusting.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Voorbereiden voor nucleaire geneeskundige procedures

  De patiënt, benodigdheden en ruimte voorbereiden voor nucleaire geneeskundige behandelingen en beeldvorming.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Nucleaire geneeskundige procedures uitvoeren

  Nucleaire geneeskunde procedures uitvoeren zoals de diagnose en de behandeling van de patiënt. Geschikte beeldvormings- en behandelingsprocedures gebruiken.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen

  De regels met betrekking tot ioniserende straling inspecteren en ervoor zorg dat deze in overeenstemming zijn met de richtlijn inzake medische blootstelling (MED).

 • Organisatorische ethische code naleven

  Zich houden aan de Europese en regionale specifieke normen en de ethische code van de organisatie, de motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke overeenkomsten begrijpen en deze bewustwording toepassen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Psychologische steun aan patiënten bieden

  Zorgen voor een accurate psychologische en emotionele ondersteuning van de zorggebruikers in verband met de behandeling die zij hebben ondergaan.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures

  Patiënten instrueren voorafgaand aan hun blootstelling aan beeldvormende apparatuur, door de patiënt en de beeldvormende apparatuur correct te positioneren om het beste beeld te verkrijgen van het gebied dat wordt onderzocht.

 • Contraststoffen toedienen

  Contrastmiddelen gebruiken en beheren om de zichtbaarheid van het lichaam in de medische beeldvorming te vergroten.

 • Blootstellingsfactoren van patiënten bepalen

  Bepalen van de blootstellingsfactoren die moeten worden gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de pathologie of het trauma.

 • Radiofarmaceutica hanteren

  Op correcte wijze voor behandeling te gebruiken radiofarmaceutica etiketteren en opslaan. Ervoor zorgen dat ze veilig worden behandeld.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Activiteiten na onderzoek uitvoeren

  Activiteiten na onderzoek uitvoeren, zoals contacten met de arts, het schoonmaken van de ruimte en spreken met de patiënt.

 • Medische beelden nabewerken

  Nabewerking uitvoeren op medische beelden, of röntgenfilms ontwikkelen, verwerkte beelden controleren om te bepalen of er verdere zorg nodig is.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen

  Bepalen van de geschikte beeldvormingstechnieken om de juiste diagnostische informatie te verstrekken aan de arts die daarom heeft gevraagd.

 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden

  Beeldvormingsmateriaal en processen voor kwaliteitsborging inspecteren. Storingen melden.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg psychologie gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren ontwikkelingen op het gebied van radiografie klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren medische beelden interpreteren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek voortgang van ziekte identificeren radiologische onderzoeken interpreteren

Source: Sisyphus ODB