Beroep metroloog

Metrologen bestuderen en beoefenen de meetwetenschap. Zij ontwikkelen hoeveelheidssystemen, meeteenheden en meetmethoden voor gebruik in de wetenschap. Metrologen stellen nieuwe methoden en instrumenten vast om informatie te kwantificeren en beter te begrijpen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Instrumentatietechniek

  De wetenschaps- en ingenieursdiscipline die probeert productiegerelateerde procesvariabelen te sturen. Ze focust ook op het ontwerpen van systemen met gewenste gedragingen. Deze systemen gebruiken sensoren om de uitvoerprestaties te meten van het desbetreffende apparaat.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Ijkverslagen schrijven

  Rapporteren over de metingen en resultaten van de ijking van het instrument. Een ijkverslag bevat de doelstellingen en de aanpak van de test, beschrijvingen van de geteste instrumenten of producten, testprocedures en testresultaten.

 • Analytisch werken

  Informatiestromen analyseren om berichten snel en nauwkeurig te reconstrueren. Navigeer een taal om uitleg te geven over dezelfde betekenis of het gevoel in situaties waarin er geen sprake is van een woord- of letterlijke vertaling.

 • Meetapparatuur assembleren

  De verschillende onderdelen van de meetapparatuur, zoals schakelborden, regeleenheden, sensoren, zenders en camera’s, samenvoegen en monteren met het oog op de creatie van precisie-instrumenten die in staat zijn de apparatuur te meten, te verzenden, te signaleren, te registreren en te controleren.

 • Meetapparatuur ontwikkelen

  Nieuwe meetapparatuur ontwikkelen voor kwantitatief meetbare eigenschappen zoals onder meer lengte, oppervlak, volume, snelheid, energie, kracht.

 • Materiaal bestellen

  Indien nodig nieuwe apparatuur opzoeken en bestellen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Technisch materiaal onderhouden

  Een inventaris bijhouden van teeltmateriaal en benodigdheden. Zo nodig aanvullende materialen bestellen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Relaties tussen hoeveelheden bestuderen

  Getallen en symbolen gebruiken om het verband tussen hoeveelheden, grootten en vormen te onderzoeken.

 • Ijkprocedures ontwikkelen

  Ontwikkelen van testprocedures voor het testen van de prestaties van instrumenten.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

Optionele kennis en vaardigheden

natuurkunde planlezen wetenschappelijke verhandelingen schrijven elektronica meteorologie laboratoriumapparatuur onderhouden preventieve onderhoudsprocedures voor instrumenten ontwikkelen algebra materiaal inspecteren biologie landmeetapparatuur bedienen laboratoriumtechnieken laboratoriumapparaten ijken elektronische instrumenten kalibreren geometrie mechatronische instrumenten ijken

Source: Sisyphus ODB