Beroep mijnbouwkundig ingenieur

Mijnbouwkundig ingenieurs ontwerpen en coördineren activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van mijnen, zoals het aanleggen van dwarssteengangen, het boren (van gangen), het verhogen van de deklaag en het verwijderen en vervangen van deklagen. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

Vaardigheden

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Toezicht houden op activiteiten voor mijnconstructie

  Voorbereiden van en toezien op de bouw van mijnen, bijv. schacht- en tunnelconstructies.

 • Samenwerken met antimijnbouwlobbyisten

  Met antimijnbouwlobbyisten communiceren over de ontwikkeling van een potentiële minerale afzetting.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Adviseren over mijnbouwapparatuur

  Advies geven over mijnbouw en apparatuur voor de behandeling van mineralen; communiceren en samenwerken met technische experts.

 • Omgaan met uitdagende omstandigheden in de mijnbouwsector

  Een positieve houding aannemen tijdens uitdagende situaties in mijnen. Werken onder druk en zich op positieve wijze aanpassen aan de omstandigheden.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

 • Onderhandelen over de aankoop van land

  Onderhandelen met grondeigenaren, huurders, eigenaars van minerale rechten of andere belanghebbenden van grond die minerale reserves bevat om de grond te kopen of te pachten.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Steen- en rotsafval beheren

  Beheren van de afvalstoffen die tijdens de ontwikkelingsactiviteiten zijn verzameld.

 • Ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren

  Evalueren van mijnbouwmethoden en -procedures, met inbegrip van afvalbeheer, plannen voor de levensduur van mijnen, productietijdlijnen en uitgaven van fondsen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Alternatieve mijnbouwmethoden ontwikkelen

  Nieuwe methoden en procedures voor mijnuitbouw ontwikkelen om de prestaties van de mijn te maximaliseren; zorgen voor naleving van de bedrijfsnormen en industriële regelgevingen en vereisten.

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's mijnbouwkosten controleren computationele vloeistofdynamica wiskunde rapporten presenteren mijnproductie controleren software voor technisch tekenen gebruiken toezicht houden op activiteiten inzake mijnbouwplanning

Source: Sisyphus ODB