Beroep milieu-ingenieur

Milieu-ingenieurs nemen ecologische en duurzame maatregelen op in de ontwikkeling van projecten van uiteenlopende aard. Zij beogen natuurlijke hulpbronnen en natuurgebieden in stand te houden. Zij werken samen met ingenieurs uit andere vakgebieden om na te gaan welke gevolgen projecten kunnen hebben voor het ontwerpen van manieren om natuurlijke reserves in stand te houden, verontreiniging te voorkomen en sanitaire maatregelen in te voeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Wetgeving inzake verontreiniging

  Vertrouwd zijn met de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het risico van verontreiniging.

 • Voorschriften inzake stoffen

  De nationale en internationale voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 1272/2008.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Milieutechniek

  De toepassing van wetenschappelijke en technische theorieën en beginselen die zijn gericht op de verbetering van het milieu en de duurzaamheid, zoals het verstrekken van een schone leefomgeving (zoals lucht, water en land) voor mensen en andere organismen, voor het herstel van het milieu in geval van verontreiniging, duurzame energieontwikkeling en verbeterde methoden voor afvalbeheer en afvalvermindering.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Volksgezondheid

  De beginselen van gezondheid en ziekte van de bevolking, met inbegrip van de middelen voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gemeenschaps- en eerstelijnszorg.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Volksgezondheidsproblemen aanpakken

  Gezonde praktijken en gedragingen promoten om ervoor te zorgen dat de bevolking gezond blijft.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor het verwijderen van verontreiniging en contaminanten uit bodem, grondwater, oppervlaktewater of sediment, rekening houdend met milieuvoorschriften en beschikbare technologieën.

 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006

  Antwoorden op verzoeken van particuliere consumenten overeenkomstig Verordening 1907/2006 waar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemische stoffen minimaal moet zijn. De klanten adviseren over de verdere gang van zaken en de bescherming ervan indien de aanwezigheid van dergelijke stoffen groter is dan verwacht.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet verontreiniging onderzoeken veldwerk uitvoeren projectbeheer uitvoeren projectbeheer projecten over wilde planten en dieren soorten gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval ingebruikstelling van een project adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw advies geven over afvalbeheer verwerking van gevaarlijk afval industriële uitrusting inspecteren consumentenbescherming analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen laboratoriumproeven uitvoeren luchtkwaliteit beheren advies geven over verontreinigingspreventie levenscyclus van hulpbronnen beoordelen monsters voor analyse verzamelen

Source: Sisyphus ODB