Beroep milieuanalist aquacultuur

Milieuanalisten op het gebied van aquacultuur beoordelen, plannen en voeren programma’s uit voor de erkenning, monitoring en controle van milieufactoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van waterdieren en planten.

Milieuanalist aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Juridische documenten inzake aquacultuur

  De vereiste machtigingen, vergunningen, pachtovereenkomsten en goedkeuringen die in de aquacultuur worden gebruikt en de toepassing daarvan op specifieke viskwekerijen en omstandigheden.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Wetgeving inzake verontreiniging

  Vertrouwd zijn met de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het risico van verontreiniging.

Vaardigheden

 • Milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen

  Het milieueffect van de aquacultuuractiviteiten van een bedrijf meten. Rekening houden met factoren zoals de kwaliteit van de habitats van de zee- en oppervlaktewateren, de habitats van vissen en zeeplanten en de risico’s in verband met de kwaliteit van lucht, geur en lawaai.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren

  Het identificeren van milieu-aanduidingen en -richtlijnen die betrekking hebben op een bepaald bedrijf en het opnemen van hun eisen in het planningsproces van de boerderij. Toezicht houden op de uitvoering van het bedrijfsmilieubeheerplan en tijdschema's beoordelen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Impact van specifieke aquacultuuractiviteit meten

  De biologische en fysisch-chemische effecten van de specifieke aquacultuuractiviteit op het milieu vaststellen en meten. Alle nodige testen uitvoeren, waaronder het verzamelen en verwerken van monsters voor analyse.

 • Milieuproblemen melden

  Milieuverslagen opstellen en communiceren over problemen. Het publiek of alle belanghebbende partijen in een bepaalde context informeren over relevante recente ontwikkelingen op milieugebied, prognoses over de toekomst van het milieu en eventuele problemen en mogelijke oplossingen.

 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

  Evalueren van de eisen en adviseren over systemen voor milieurisicobeheer. Ervoor zorgen dat de klant zijn steentje bijdraagt aan het voorkomen of beperken van negatieve milieueffecten door het gebruik van technologie. Ervoor zorgen dat de vereiste licenties en vergunningen worden verkregen.

 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen

  Voeding ter plaatse bijmaken. De dieren met de hand voeren of met voedermachines volgens overeengekomen protocollen. Het gedrag van de dierenvoeding in de gaten houden.

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Verontreiniging van de zee voorkomen

  Inspecties uitvoeren en maatregelen nemen om verontreiniging van de zee te voorkomen of te beperken. Internationale codes en resoluties in acht nemen.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden

  Ervoor zorgen dat projecten geen nadelige gevolgen hebben voor trekvogels, zeldzame of bedreigde diersoorten, kritieke habitats of beschermde gebieden.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Culturen kweken voor gebruik bij monitoringexperimenten

  Culturen kweken voor gebruik bij monitoringexperimenten om ervoor te zorgen dat correcte laboratoriumkwaliteitscontroleprocedures worden toegepast.

 • Opleidingen over milieuaangelegenheden geven

  Personeel opleiden en ervoor zorgen dat alle personeelsleden begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan betere milieuprestaties.

 • Besmettingen beoordelen

  Het bewijs van besmetting analyseren. Advies geven over hoe te ontsmetten.

Optionele kennis en vaardigheden

ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven milieu-inspanningen coördineren milieubewustzijn promoten anatomie van vissen verschillende talen spreken mondelinge instructies overbrengen communicatiemiddelen gebruiken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau financiële kosten van milieuplannen beoordelen opleiding geven opleidingsbehoeften identificeren trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's onlinetraining leveren trainingsmateriaal creëren

Source: Sisyphus ODB