Beroep milieugeoloog

Milieugeologen bestuderen hoe mineralen de samenstelling en de fysieke kenmerken van de aarde en de rijkdommen ervan kunnen beïnvloeden. Zij geven advies over kwesties als landwinning en milieuverontreiniging.

Milieugeoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Terreinsaneringsstrategieën ontwikkelen

  Het uitvoeren van veldonderzoek en het verstrekken van advies over gebieden met vervuilde grond of grondwater op bedrijfsterreinen en in mijnbouwgebieden. Methoden bedenken om uitgegraven grond op te slaan. Strategieën ontwikkelen voor het herstel van uitgeputte mijnen tot een natuurlijke staat.

 • Geochemische monsters onderzoeken

  De laboratoriummonsters analyseren met behulp van apparatuur zoals spectrometers, gaschromatografen, microscopen, microsondes en koolstofanalysatoren. Het bepalen van de leeftijd en de kenmerken van milieumonsters zoals mineralen, steen of bodem.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw

  Samenwerken met ingenieurs, landmeters, geotechnisch personeel en metallurgen, die betrokken zijn bij de bescherming van het milieu en het herstel van de grond na de winning van delfstoffen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Sedimentatiebestrijding uitvoeren

  Processen en projecten op het gebied van sedimentbeheersing beheren. Acties op het gebied van de beheersing van sedimentplannen om erosie van de bodem van de nabij gelegen waterlopen te voorkomen.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Gevolgen voor het milieu beheersen

  Maatregelen treffen om de biologische, chemische en fysieke effecten van mijnbouwactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken.

 • Grondwater onderzoeken

  Voorbereiden en uitvoeren van veldonderzoek om de grondwaterkwaliteit te bepalen. Kaarten, modellen en geografische gegevens analyseren en interpreteren. Een beeld opmaken van de grondwater- en bodemverontreiniging in het gebied. Rapporten indienen over kwesties met betrekking tot het grondwater van stortplaatsen, bijv. oppervlaktevervuiling veroorzaakt door steenkoolverbrandingsproducten.

 • Erosiebestrijding uitvoeren

  Processen en projecten inzake erosiebestrijding beheren. Erosiebestrijdingsacties plannen om erosie te controleren of te voorkomen en watervervuiling of bodemverlies te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie overhandelen over de toegang tot land biologie communiceren over kwesties inzake mineralen archeologie

Source: Sisyphus ODB