Beroep milieutechnisch medewerker luchthaven

Milieutechnisch medewerkers van luchthavens houden milieukwesties in de gaten zoals emissies, verontreiniging en activiteit van wilde dieren en planten op de terreinen van luchthavens. Zij melden lokfactoren in het milieu voor dieren zoals stortplaatsen of waterrijke gebieden. Zij kunnen zich inzetten voor het bestuderen van de milieueffecten die luchthavens in de omliggende gemeenten hebben met betrekking tot de diverse vormen van verontreiniging die luchthavens produceren. Zij voeren de regels uit om de duurzame ontwikkeling van de luchthaven te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuvoorschriften op luchthavens

  De officiële voorschriften voor milieunormen op luchthavens zoals vastgelegd in nationale regelingen voor de planning van luchthavenfaciliteiten en daarmee verband houdende ontwikkelingen. Dit betreft onder meer de regelgeving voor geluid en milieuaspecten, duurzaamheidsmaatregelen en effecten van landgebruik en uitstoot, alsmede voor beperking van nadelige gevolgen voor dieren en planten.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Milieustudies rond luchthavens uitvoeren

  Milieustudies, luchtkwaliteitsmodellen en studies op het gebied van ruimtelijke ordening voorbereiden en uitvoeren.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Milieubeleid van een luchthaven coördineren

  Het milieubeleid en de milieuvoorschriften van een luchthaven sturen en coördineren om de impact van luchthavenactiviteiten, bijv. lawaai, verminderde luchtkwaliteit, zwaar lokaal verkeer en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, te verminderen.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Risicobeheerprogramma’s inzake wild naleven

  Ervoor zorgen dat risicobeheerprogramma’s inzake wild correct worden nageleefd. Rekening houden met de impact van wild op de prestaties van transport of industriële activiteiten.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

Optionele kennis en vaardigheden

ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen verschillende communicatiekanalen gebruiken veiligheidsprocedures van luchthavens volgen in een luchtvaartteam werken

Source: Sisyphus ODB