Beroep milieutechnisch projectleider pijpleidingen

Milieutechnisch projectleiders van pijpleidingen zorgen voor de verwezenlijking van milieubehoud in het kader van projecten voor vervoer via pijpleidingen. Samen met een groep managers en specialisten analyseren zij de locaties en de routes van pijpleidingen om advies over milieukwesties te verstrekken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken

  Streven naar de beperking van het potentiële effect dat pijpleidingen en goederen die zij vervoeren kunnen hebben op het milieu. Tijd en middelen investeren in de overweging van de milieueffecten van de pijpleiding, de maatregelen die zouden kunnen worden genomen om het milieu te beschermen en de potentiële stijging van de kosten van het project.

 • Milieuactieplannen implementeren

  Plannen toepassen die betrekking hebben op het beheer van milieuaangelegenheden in projecten, interventies op de natuurlijke locatie, ondernemingen en andere.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Softwaretools gebruiken om websitemodellen te maken

  Gebruik software en andere modelleringsinstrumenten om simulaties te maken en scenario’s te ontwikkelen voor mogelijke resultaten van activiteiten op de locatie. Gebruik van de verzamelde informatie uit simulaties en modellen voor analyse en besluitvorming.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Meerdere kennisgebieden combineren

  Combineren van input en overwegingen uit verschillende domeinen (bijv. technisch, ontwerp, engineering, sociaal) in de ontwikkeling van projecten of in de dagelijkse uitvoering van een taak.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beoordelen onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties geologische gegevens verzamelen geologie instrumenten voor aardwetenschappen gebruiken chemie milieuaudits uitvoeren advies geven over risicobeheer de putafwerking voor aardolieproductie ontwerpen regelgeving inzake transport via pijpleidingen onderzoeksactiviteiten voor bouwdoeleinden uitvoeren oliemonsters nemen geografische informatiesystemen eigenschappen van coating van pijpleidingen adviseren over locatieselectie

Source: Sisyphus ODB