Beroep milieuwetenschapper

Milieuwetenschappers identificeren problemen en vinden oplossingen om milieurisico's te minimaliseren door het uitvoeren van analyses op monsters zoals lucht, water of bodem. Zij adviseren of ontwikkelen milieubeleid en hebben tot doel het behoud van de watervoorziening te verbeteren en de afvalstortplaatsen te beheren. Milieuwetenschappers voeren milieurisicobeoordelingen uit en analyseren de milieu-impact van nieuwe oplossingen, bouwterreinen of veranderingen in het milieu om ervoor te zorgen dat de milieuregelgeving wordt nageleefd.

Milieuwetenschapper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker
 • Wiskundige

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Wetgeving inzake verontreiniging

  Vertrouwd zijn met de Europese en nationale wetgeving met betrekking tot het risico van verontreiniging.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Bedreigingen voor het milieu

  De bedreigingen voor het milieu die verband houden met biologische, chemische, nucleaire, radiologische en fysieke gevaren.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Bewakingsapparatuur voor milieubeheer

  De hardware en apparatuur geschikt voor de meting en live monitoring van omgevingsparameters.

Vaardigheden

 • Milieuaudits uitvoeren

  Apparatuur gebruiken om verschillende milieuparameters te meten om milieuproblemen op te sporen en de manier waarop deze kunnen worden opgelost te onderzoeken. Inspecties uitvoeren om de naleving van de milieuwetgeving te waarborgen.

 • Milieubeschermingsmaatregelen implementeren

  Milieucriteria handhaven om milieuschade te voorkomen. Streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen om verspilling te voorkomen en de kosten te verlagen. Collega's motiveren om relevante stappen te ondernemen om op een milieuvriendelijke manier te opereren.

 • Milieugegevens analyseren

  Gegevens analyseren die correlaties tussen menselijke activiteiten en milieueffecten interpreteren.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Milieuonderzoeken uitvoeren

  Indien nodig een milieuanalyse uitvoeren, de procedures controleren, eventuele rechtsvorderingen of andere soorten klachten controleren.

 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

  Evalueren van de eisen en adviseren over systemen voor milieurisicobeheer. Ervoor zorgen dat de klant zijn steentje bijdraagt aan het voorkomen of beperken van negatieve milieueffecten door het gebruik van technologie. Ervoor zorgen dat de vereiste licenties en vergunningen worden verkregen.

 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren

  Verwerven van informatie over onroerend goed en de grenzen ervan vóór het onderzoek door het doorzoeken van juridische dossiers, onderzoeksregisters en landeigendomstitels.

 • Vervuiling onderzoeken

  De oorzaak van vervuilingsincidenten en de aard en de omvang van de risico's bepalen door tests uit te voeren op de plaats van vervuiling en in een laboratorium, en door onderzoek te verrichten.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Milieueffect van grondwater beoordelen

  Het milieueffect van activiteiten in het kader van de onttrekking en het beheer van het grondwater ramen.

 • Milieutechnisch bodemonderzoek uitvoeren

  Beheer en toezicht op de prospectie en beoordeling van milieulocaties voor mijnbouw- of industrieterreinen. Aanwijzen en afbakenen van gebieden voor geochemische analyse en wetenschappelijk onderzoek.

 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor het verwijderen van verontreiniging en contaminanten uit bodem, grondwater, oppervlaktewater of sediment, rekening houdend met milieuvoorschriften en beschikbare technologieën.

 • Advies geven over verontreinigingspreventie

  Het adviseren van personen en organisaties over de ontwikkeling en uitvoering van acties ter ondersteuning van de preventie van verontreiniging en de daarmee samenhangende risico’s.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Milieubeheersystemen gebruiken

  Een milieubeheersysteem ontwikkelen en implementeren.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie visuele geletterdheid bezitten volksgezondheidsproblemen aanpakken omgevingsparameters controleren chemische testprocedures beheren milieutechniek chemicaliën hanteren mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten industriële uitrusting inspecteren opslag van gevaarlijk afval biologie financiële kosten van milieuplannen beoordelen civiele techniek werken met chemicaliën technische beginselen consumentenbescherming beschikken over computervaardigheden opleidingen over milieuaangelegenheden geven

Source: Sisyphus ODB