Beroep missionaris

Missionarissen houden toezicht op de uitvoering van outreachmissies van een kerkelijke stichting. Zij organiseren de missie, bepalen de doelstellingen ervan, ontwikkelen strategieën en zorgen ervoor dat de doelstellingen van de missie worden bereikt en dat het beleid wordt uitgevoerd. Zij houden de administratie bij en vergemakkelijken de communicatie met de betrokken instellingen op de locatie van de missie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bijbelteksten

  De inhoud en interpretaties van bijbelteksten, de verschillende componenten van de bijbel, de verschillende soorten bijbels en de geschiedenis van de bijbel.

Vaardigheden

 • Dialoog in de maatschappij bevorderen

  De interculturele dialoog in het maatschappelijk middenveld bevorderen over een aantal controversiële onderwerpen zoals religieuze en ethische kwesties.

 • Beleid inzake religieuze kwesties ontwikkelen

  Beleid ontwikkelen met betrekking tot religieuze aangelegenheden zoals godsdienstvrijheid, de plaats van religie op school, de bevordering van religieuze activiteiten, enz.

 • Religieuze instellingen vertegenwoordigen

  Publieke functies vervullen als vertegenwoordiger van een religieuze instelling die zich inzet voor het promoten van de instelling en haar activiteiten en voor een accurate vertegenwoordiging en opname in overkoepelende organisaties.

 • Religieuze missies uitvoeren

  In een religieuze context ontwikkelde missies uitvoeren in het buitenland voor hulp en liefdadigheidsdiensten, onderricht aan de lokale bevolking over religieuze aangelegenheden en oprichting van religieuze organisaties in het missiegebied.

 • Bekering begeleiden

  Personen begeleiden die van geloof willen veranderen bij de processen die verband houden met de bekering tot een bepaalde religie, bij hun religieuze ontwikkeling op hun nieuwe religieuze pad en bij de bekering zelf.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Liefdadigheidsdiensten bieden

  Diensten verlenen voor goede doelen, of een onafhankelijke activiteit verrichten in verband met gemeenschapsdiensten, zoals voedsel en onderdak verschaffen, fondsen werven voor liefdadigheidsdoeleinden, steun verzamelen voor liefdadigheid en andere liefdadigheidsdiensten.

 • Liefdadigheidswerkzaamheden coördineren

  Liefdadigheidsdiensten aan een gemeenschap of instelling in nood coördineren, zoals de werving van vrijwilligers en personeel, de toewijzing van middelen en het beheer van de activiteiten.

 • Religieuze teksten interpreteren

  De inhoud en de boodschap van religieuze teksten interpreteren ten behoeve van de eigen spirituele ontwikkeling en die van anderen, alsook passende passages en boodschappen tijdens diensten en plechtigheden of voor theologische leerdoeleinden over te brengen.

 • Religieuze activiteiten promoten

  Het bevorderen van evenementen, het bijwonen van religieuze diensten en ceremonies en de deelname aan religieuze tradities en festiviteiten in een gemeenschap om de rol van religie in die gemeenschap te versterken.

 • Religieuze teksten aanleren

  Aanleren van de inhoud en interpretatiemethoden van religieuze teksten om het spirituele of theologische leren te vergemakkelijken.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Een doel toelichten

  De motieven en doelstellingen van een bepaalde zaak, zoals een goed doel of een politieke campagne, voorstellen aan afzonderlijke personen of aan een groter publiek om steun te krijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

voorgeschreven geneesmiddelen toedienen onderwijsactiviteiten organiseren fondsen werven situatieschetsen schrijven spirituele begeleiding bieden fondsenwerving beheren conflicten hanteren gemeenschapsrelaties opbouwen andere nationale vertegenwoordigers ondersteunen huishoudelijke vaardigheden aanleren positief gedrag versterken preventieve geneeskunde taakgegevens bijhouden religieuze ceremonies uitvoeren religieuze diensten voorbereiden medische noodgevallen afhandelen zonder dokter contacten onderhouden met lokale overheden relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden kerkdiensten leiden

Source: Sisyphus ODB