Beroep muziektherapeut

Biologopediten maken gebruik van musculaire therapeutische maatregelen voor de behandeling van patiënten met gedragsstoornissen en pathogene aandoeningen om symptomen te voorkomen, te beperken of weg te nemen, en van gedragingen en houdingen die een behandeling vereisen. Zij bevorderen en handhaven of herstellen de ontwikkeling, de maturiteit en de gezondheid van de patiënt/cliënt bij musculaire therapeutische ingrepen. De muziektherapie biedt met name hulp aan mensen met emotionele, somatische, intellectuele of maatschappelijk geïnduceerde gedragsstoornissen en ziektekiemen, zoals psychosen (schizoophalenaandoeningen, bipolaire stoornissen) en persoonlijkheidsstoornissen bij de persoonlijkheidsontwikkeling.  

Muziektherapeut: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Cognitieve psychologie

  De geestelijke processen bij de mens, waaronder aandacht, geheugen, taalgebruik, perceptie, probleemoplossend vermogen, creativiteit en denken.

 • Neurologie

  Neurologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Methoden met vergelijkbare groepen

  De technieken die relevant zijn voor peer group onderwijs, waarbij elk lid wordt aangemoedigd een bepaald soort gedrag of informatie uit te drukken of te verspreiden.

 • Menselijke psychologische ontwikkeling

  De menselijke psychologische ontwikkeling gedurende de hele levensloop, theorieën inzake de persoonlijkheidsontwikkeling, culturele en ecologische invloeden, het gedrag van de mens, met inbegrip van ontwikkelingscrises, handicaps, uitzonderlijk gedrag en verslavend gedrag.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

 • Reflectie

  De manier om naar personen te luisteren, de belangrijkste punten samen te vatten en duidelijk te maken wat zij voelen om hen te helpen reflecteren over hun gedrag.

 • Interprofessionele communicatie in de psychosociale sector

  Kenmerken, middelen en communicatiekanalen die worden gebruikt door zorgverleners in de psychosociale sector, de gespecialiseerde terminologie en het soort ondersteuning.

 • Kindergeneeskunde

  De kindergeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychopathologie

  De criteria van psychiatrische diagnoses, het gebruik van het ziekteclassificatiesysteem en de theorieën van psychopathologie. De indicatoren van functionele en organische aandoeningen en de soorten psychofarmacologische geneesmiddelen.

 • Psychofarmacologie

  Kennen van de verschillende effecten van geneesmiddelen op gedrag, stemming en gedachten van de patiënt of cliënt.

 • Toegepaste muziektherapie

  Uitingen, symptomen en oorzaken van ziekten en de manier waarop zij met muziektherapie kunnen worden behandeld.

 • Theorieën inzake muziektherapie

  De metatheorieën, theorieën en praktische concepten en interventies in muziektherapie en andere wetenschappelijke disciplines zoals geneeskunde, psychologie, psychotherapie, muziekwetenschap en muziekpedagogiek.

 • Persoonlijke ontwikkeling

  De technieken en methoden voor het verbeteren van bewustzijn en identiteit en het ontwikkelen van talenten en het potentieel van mensen.

 • Beginselen van psychotherapie

  De fundamentele beginselen en methoden die in de psychotherapie worden toegepast voor onderzoek en oplossen van verontrustend gedrag of verontrustende gevoelens.

 • Muziektherapieopleidingen

  De bestaande scholen die muziektherapie geven en het belang daarvan voor vooruitgang op dat gebied.

 • Antropologie

  De studie van de ontwikkeling en het gedrag van mensen.

 • Neonatologie

  De tak van kindergeneeskunde die zich bezighoudt met diagnose en behandeling van pasgeborenen.

 • Palliatieve omgevingen

  De inrichting van de omgeving om de pijn te verlichten van patiënten die palliatieve zorg (verlichting in de laatste levensfase) nodig hebben.

 • Klinische geriatrie

  Geriatrie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychiatrische diagnostiek

  De diagnosesystemen en -schalen die in de psychiatrie worden toegepast om de aard van een geestelijke gezondheidsprobleem bij volwassenen, kinderen en ouderen te bepalen.

 • Planningsbeginselen voor tussenkomsten met muziektherapie

  De internationale classificatiesystemen (ICD, DSM), klinische en psychologische diagnostiek en psychodynamica voor de planning van muziektherapie.

 • Gedragstherapie

  De kenmerken en grondslagen van gedragstherapie, die zich richt op het veranderen van ‘ongewenst of negatief gedrag van patiënten’. De gedragstherapie bestudeert het bestaande gedrag en de wijze waarop dit gedrag kan worden afgeleerd.

 • Muziektherapieprocessen

  De ontwikkelingsfase van een muziektherapieproces bestaande in het aannemen van patiënten die werden doorverwezen door zorgwerkers of onderwijzend personeel, het uitvoeren van een evaluatie via het bestuderen van medische of educatieve gegevens, het interviewen van de patiënt en het observeren van hoe hij of zij reageert op muziektherapietechnieken.

 • Soorten muziektherapieën

  De verschillende soorten muziektherapieën zoals actieve, receptieve en functionele muziektherapie.

 • Klinische praktijk van muziektherapie

  Therapeutische en muzikale ondersteuning ter facilitering van een doeltreffende behandeling, aan de hand van muzikale interventies, van patiënten in een medische omgeving, zoals een kliniek.

 • Medische studies

  De basiskennis en de terminologie van medische studies.

 • Ontwikkelingsmogelijkheden van interventies door middel van muziektherapie

  De ontwikkelingsmogelijkheden, de motivatie en het effect op het menselijk denken, het bewustzijn en de acties en het belang ervan voor psychosociale en muzikaal-therapeutische tussenkomst.

 • Soorten handicaps

  De aard en de soorten van handicaps die van invloed zijn op mensen, zoals lichamelijke, cognitieve, mentale, zintuiglijke, emotionele of met betrekking op de ontwikkeling, en de specifieke behoeften en toegangsvereisten van personen met een handicap.

 • Geschiedenis van muziekinstrumenten

  De historische achtergrond en de chronologie van diverse muziekinstrumenten.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Psychologische theorieën

  De historische ontwikkeling van counseling en psychologische theorieën, evenals de perspectieven en toepassingen, en interview- en counselingstrategieën.

Vaardigheden

 • Technische basis inzake muziekinstrumenten tonen

  Een geschikte basis tonen voor de technische werkzaamheden en de terminologie van muziekinstrumenten zoals stem, piano, gitaar en percussie.

 • Muzikale improvisaties tijdens de therapie uitvoeren

  Muziek improviseren als reactie op wat de patiënt communiceert, om zo de individuele aard van de relatie tussen therapeut en patiënt te versterken. Instrumenteel, vocaal of fysiek improviseren om aan de therapeutische behoeften van de cliënt te voldoen.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Therapeutische communicatietechnieken gebruiken

  Therapeutische communicatietechnieken gebruiken om de patiënt tijdens de therapiesessies te ondersteunen, aanmoedigen tot het beschrijven van percepties, hulp bieden, erkenning geven en verduidelijking of een beknopte samenvatting vragen.

 • Aanwijzingen geven tijdens muziektherapiesessies

  Klanten tijdens muziektherapiesessies aanwijzingen geven, onder meer in de vorm van mondelinge hints en lichaamstaal.

 • Werkwijzen voor behandeling met muziektherapie evalueren

  Behandelingsplannen wijzigen en aanpassen op basis van de reactie van de patiënt op de behandeling.

 • Reageren op voorvallen in muziektherapiesessies

  Significante voorvallen in muziektherapiesessies herkennen, interpreteren en op passende wijze erop reageren.

 • Bewegingservaringen begeleiden

  Bijstand aan klanten of patiënten bij het verhuizen op een gestructureerde of geïmproviseerde manier voor bepaalde doeleinden.

 • Gedrag van patiënten identificeren

  De functionele en disfunctionele gedragingen van patiënten analyseren en identificeren.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Therapeutische behoeften van patiënten beoordelen

  Observeren en beoordelen van het gedrag, de houding en de emoties van de patiënt om te begrijpen of en hoe in zijn therapeutische behoeften kan worden voorzien met een specifieke vorm van therapie, het verzamelen en analyseren van informatie over de manier waarop de cliënt artistieke stimulansen maakt, erop reageert en zich ermee verhoudt. Deze informatie relateren aan andere aspecten van het leven van de patiënt.

 • Originele melodieën ontwikkelen

  Componeren voor begeleiding of voor solopartijen van vocale of instrumentale werken in verschillende muziekgenres.

 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie

  Een individueel behandelingsplan opstellen, in samenwerking met de betrokkene, proberen om het af te stemmen op zijn of haar behoeften, situatie en behandelingsdoelstellingen, om de waarschijnlijkheid van therapeutisch voordeel te maximaliseren; rekening houden met alle mogelijke persoonlijke, maatschappelijke en systematische barrières die de behandeling kunnen tegenwerken.

 • Aan muziektherapie verwante wetenschappen toepassen

  Psychologische of sociologische elementen gebruiken bij het aanbieden van de muziektherapie.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Eigenschappen van muziek identificeren

  De elementaire, structurele en stilistische kenmerken van muziek uit verschillende perioden en culturen identificeren.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Beoordelingsmethoden voor muziektherapie toepassen

  Toepassen van specifieke muziektherapiemethoden en methoden voor cliëntbeoordeling en eventuele voorafgaande diagnose.

 • Muziektherapiemethoden toepassen

  Bestaande methoden, technieken, materialen en apparatuur voor muziektherapie toepassen in overeenstemming met de therapeutische behoeften van de patiënt en het reeds opgestelde behandelplan.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid

  Ervoor zorgen dat de sessies voldoen aan de eisen van de nationale socialezekerheidsorganen en dat de vergoedingen aanvaardbaar zijn.

 • Informatie over behandelde patiënten registreren

  De informatie over de voortgang van de patiënt tijdens de behandeling van de therapie nauwkeurig registreren.

 • Terugvalpreventie organiseren

  De patiënt of cliënt helpen bij het identificeren van en anticiperen op risicovolle situaties of externe en interne triggers. Hen ondersteunen bij het ontwikkelen van betere overlevingsstrategieën en back-upplannen voor het geval zich in de toekomst problemen voordoen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Voldoen aan de eisen van wettelijke instanties

  Ervoor zorgen dat de toegepaste methoden en procedures in overeenstemming zijn met de voorschriften en vereisten van de wettelijk bevoegde autoriteit van de sector.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Feedback geven over de communicatiestijl van patiënten

  Feedback geven over, reflecteren op, herformuleren en vertalen van de communicatie van patiënten.

 • Evaluatiemethoden in muziektherapie implementeren

  Methoden implementeren voor het evalueren en meten van de cliëntvoortgang en de effectiviteit van therapeutische strategieën.

 • Muziektherapiesessies plannen

  Een behandelplan opstellen, waarin mogelijke strategieën en muzikale ervaringen worden beschreven die nuttig kunnen zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van de patiënt, door duidelijke doelstellingen vast te stellen voor de patiënten om een programma van werkzaamheden met de patiënt te bereiken en overeen te komen, dat op gezette tijden moet worden geëvalueerd.

 • Muziekensembles dirigeren

  De weg leiden in melodische, vocale of instrumentale sequenties.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Muziektherapiesessies beoordelen

  Evalueren en beoordelen van de muziektherapiesessies om de doeltreffendheid ervan te controleren en de planning van eventuele volgende sessies te vergemakkelijken.

 • Beëindigingsmethoden voor muziektherapie toepassen

  Besluit samen met de patiënt welke methoden moeten worden gebruikt om de sessies van muziektherapie af te sluiten.

 • Muziekinstrumenten bespelen

  Speciaal gebouwde of geïmproviseerde instrumenten gebruiken om muzikale geluiden te produceren.

 • Beëindigingsplan voor muziektherapie ontwerpen

  Creëren van de onderdelen van een beëindigingsplan voor de muziektherapie, dat conclusies geeft over de voortgang van de patiënt en de reden voor het beëindigen van de therapie.

 • Muziektherapiesessies in groep houden

  Het houden van muziektherapiesessies in groep om patiënten ertoe aan te zetten om klank en muziek te verkennen, en daarbij een actieve rol spelen in de sessies door te spelen, zingen, improviseren en luisteren.

 • Evaluatiemethoden voor muziektherapie ontwerpen

  Methoden ontwerpen voor het evalueren en meten van de cliëntvoortgang en de effectiviteit van therapeutische strategieën binnen de muziektherapie.

 • Zelfcontrole door gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen

  De gebruiker van de gezondheidszorg aanmoedigen om zelfcontrole uit te voeren door situatie- en ontwikkelingsanalyses over zichzelf uit te voeren. Bijstand verlenen aan de gebruiker van de gezondheidszorg om een zekere mate van zelfkritiek en zelfanalyse te ontwikkelen met betrekking tot zijn gedrag, acties, relaties en zelfbewustzijn.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Wetenschappelijke bevindingen integreren in de uitoefening van muziektherapie

  Maak gebruik van de informatie uit diverse wetenschappelijke bevindingen en van onderzoek om de dagelijkse praktijk te voeden en verbeteringen en innovatie in de therapeutische ingrepen teweeg te brengen gebruikt in de muziektherapie.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Muziek gebruiken volgens de behoeften van patiënten

  Muziek, muziekinstrumenten en apparatuur selecteren en aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de sterkte kanten en behoeften van de patiënten.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Behandelingsmethoden van muziektherapie toepassen

  Gebruik van verschillende actieve en open interventietechnieken in de muziektherapie, zoals zingen, bespelen van instrumenten, improvisatie of op basis van ritmische ervaringen.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Reacties van patiënten op therapie herkennen

  Reageren op significante veranderingen, patronen en gevaren in de reactie van de patiënt op de behandeling.

 • Lesmateriaal over muziektherapie ontwikkelen

  Ontwikkelen van materialen om patiënten, zorgverleners, personeel en het publiek voor te lichten over muziektherapie.

 • Muzikale kwaliteiten tonen

  Blijk geven van kennis, technische vaardigheden en gevoeligheid bij het uitvoeren van muziek op een van de belangrijkste instrumenten of met de stem.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Repertoire opvoeren voor therapeutische doeleinden

  Het passende doctorale repertoire in sessies voor muziektherapie uitvoeren, rekening houdend met de behoeften van de patiënt.

Optionele kennis en vaardigheden

repertoire ontwikkelen voor muziektherapiesessies neurofysiologie cognitieve gedragstherapie filosofie victimologie seksuologie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek zorgen voor gepaste administratie van afspraken vreemde talen gebruiken bij zorg ontspanningstechnieken psychoanalyse psychosociologie psychoakoestiek pedagogie

Source: Sisyphus ODB