Beroep nucleair ingenieur

Nucleair ingenieurs plannen en ontwerpen technische apparatuur en processen in kerncentrales en nucleaire locaties. Zij verrichten activiteiten op het gebied van de bouw van kerncentrales en ontwikkelen risico-oplossingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten

  De aangeboden mijnbouw-, bouw- en civieltechnische machineproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Nucleaire opwerking

  Het proces waarin radioactieve stoffen kunnen worden geëxtraheerd of gerecycled voor gebruik als nucleaire brandstof, en waarin de afvalniveaus kunnen worden teruggedrongen, echter zonder dat de niveaus van radioactiviteit of de productie van warmte vermindert.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Kernfysica

  Gebied van de fysica waarin protonen en neutronen en hun interacties binnen atomen worden geanalyseerd.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen

  Ontwikkeling van en toezicht op de uitvoering van strategieën voor het voorkomen van storingen van de apparatuur, fouten en risico’s van verontreiniging in nucleaire installaties, en het bepalen van responsacties in geval van een nucleaire noodsituatie.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

  Voldoen aan de procedures, het beleid en de wetgeving inzake de veiligheid van kerncentrales om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van het publiek te waarborgen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor voorzieningen en organisaties die gevaar lopen wegens blootstelling aan straling of radioactieve stoffen, zoals ziekenhuizen en nucleaire faciliteiten, voor de bescherming van personen in de gebouwen in geval van risico, evenals de minimalisering van de blootstelling aan straling tijdens de werkzaamheden.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Precisie-instrumenten ijken

  De precisie-instrumenten onderzoeken en beoordelen of het instrument voldoet aan de kwaliteitsnormen en productiespecificaties. De betrouwbaarheid corrigeren en aanpassen door de output te meten en de resultaten te vergelijken met de gegevens van een referentie-apparaat of een reeks gestandaardiseerde resultaten.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit automatiseringstechnologie passende beschermende uitrusting dragen stralingsniveau controleren storingen aan apparatuur oplossen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen veiligheidsstrategieën testen reageren op nucleaire noodsituaties kernreactors onderhouden elektriciteitsverbruik energiecentrales ontwerpen automatiseringsonderdelen ontwerpen ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt

Source: Sisyphus ODB