Beroep ombudsman

Ombudsmannen lossen als onpartijdige bemiddelaar geschillen op tussen twee partijen waartussen een machtsonevenwicht bestaat. Zij voeren gesprekken met de betrokken partijen en onderzoeken de zaak om tot een voor beide partijen gunstige oplossing te komen. Zij adviseren over conflictoplossing en bieden ondersteuning aan klanten. De vorderingen zijn meestal gericht tegen openbare instellingen en de overheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Officiële overeenkomsten bewerkstelligen

  Het faciliteren van een officiële overeenkomst tussen twee partijen bij het geschil, waarbij ervoor wordt gezorgd dat beide partijen instemmen met de beslissing waarover besloten is, en dat zij de nodige documenten schriftelijk vastleggen en ervoor zorgen dat beide partijen het ondertekenen.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Contractuele geschillen beheren

  Het monitoren van problemen die zich voordoen tussen de betrokken partijen bij een contract en het bieden van oplossingen om rechtszaken te voorkomen.

 • Onpartijdigheid tonen

  Onbevooroordeeld taken uitvoeren voor partijen bij een geschil of voor cliënten op basis van objectieve criteria en methoden, om objectieve beslissingen te nemen en in de hand te werken en tot objectieve resultaten te komen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Empathie tonen

  Empathie tonen om elk soort symbolisch geweld en isolement te voorkomen en het garanderen van voldoende aandacht voor iedereen. Het moet een vermogen omvatten om verschillende verbale en non-verbale communicatie van sentiment en gevoelens te begrijpen.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Intercultureel bewustzijn tonen

  Gevoeligheid voor culturele verschillen tonen door maatregelen te nemen die de positieve interactie tussen internationale organisaties, groepen of individuen van verschillende culturen vergemakkelijken, en om de integratie in een gemeenschap te bevorderen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers voorlichten over beroepsrisico’s gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne inbreuken op beleid vaststellen advies geven over conflictbeheersing personen interviewen problemen kritisch behandelen wetenschappelijke onderzoeksmethodologie voldoen aan wettelijke bepalingen sociaal bewustzijn promoten advies geven over risicobeheer bemiddelen bij onderhandelingen rechten van werknemers behartigen

Source: Sisyphus ODB