Beroep onderwijspsycholoog

Onderwijspsychologen zijn psychologen die in dienst zijn van onderwijsinstellingen om psychologische en emotionele ondersteuning te bieden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Zij zijn gespecialiseerd in het direct ondersteunen en begeleiden van leerlingen, het uitvoeren van psychologische tests en beoordelingen en het bespreken van leerlingen met gezinnen, leerkrachten en andere aan een school verbonden professionele leerlingenbegeleiders, zoals maatschappelijk werkers en onderwijsbegeleiders in dienst van een school. Zij kunnen ook samenwerken met het schoolbestuur om praktische ondersteuningsstrategieën te verbeteren teneinde het welzijn van leerlingen te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychologische begeleidingsmethoden

  De diverse methoden voor psychologisch advies, training en coaching voor personen van alle leeftijden, groepen en organisaties die medische aspecten in aanmerking nemen.

 • Schoolpsychologie

  Het onderzoek van menselijk gedrag en prestaties met betrekking tot verschillende schoolprocessen, de leerbehoeften van jongeren en de psychologische testen die dit onderzoeksgebied begeleiden.

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren

  Inzicht in de ontwikkelingen en de ontwikkelingsbehoeften van kinderen en jongeren, het observeren van het gedrag en relaties om ontwikkelingsvertraging op te sporen.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Ontwikkelingspsychologie

  De studie van menselijk gedrag, functioneren en psychologische ontwikkeling van kind tot de adolescentie.

 • Crisisinterventie

  Copingstrategieën toepassen in crisisgevallen waarmee personen in staat zijn hun problemen of angsten te boven te komen en psychologische problemen en stoornissen te vermijden.

Vaardigheden

 • Gedrag van studenten volgen

  Het sociale gedrag van studenten volgen om ongewone zaken aan het licht te brengen. Eventuele problemen helpen oplossen.

 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

  Communiceren met onderwijsmanagement, zoals de schooldirecteur en bestuursleden, en met het onderwijsondersteuningsteam zoals de onderwijsassistent, schooladviseur of academisch adviseur over kwesties die betrekking hebben op het welzijn van de leerlingen.

 • Leerproblemen vaststellen

  De aard van schoolgerelateerde problemen, zoals angsten, concentratieproblemen of zwakke punten in schrijven of lezen identificeren.

 • Crisisinterventie toepassen

  Methodologisch reageren op een verstoring of storing in de normale of gebruikelijke functie van een persoon, familie, groep of gemeenschap.

 • Studenten begeleiden

  Begeleiding van studenten met educatieve, loopbaangerelateerde of persoonlijke zaken zoals studiekeuze, aanpassing van school en sociale integratie, carrièreverkenning en -planning, en gezinsproblemen.

 • Psychologische testen interpreteren

  Psychologische testen interpreteren om informatie te verkrijgen over de intelligentie, resultaten, interesses en persoonlijkheid van uw patiënt.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen

  Met meerdere partijen communiceren, waaronder leerkrachten en de familie van de student, ter bespreking van het gedrag van de student of diens academische prestaties.

 • Testen op emotionele patronen

  Patronen onderscheiden in de emoties van individuen door verschillende testen te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze gevoelens.

 • Therapeutische vooruitgang controleren

  De therapeutische vooruitgang volgen en de behandeling aanpassen aan de toestand van elke patiënt.

 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers

  Met het schoolpersoneel zoals leraren, onderwijsassistenten, academische adviseurs en de directeur communiceren over kwesties met betrekking tot het welzijn van studenten. In de context van een universiteit samenwerken met het technische en onderzoekspersoneel om onderzoeksprojecten en cursusgerelateerde zaken te bespreken.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Testen op gedragspatronen

  Patronen in het gedrag van individuen onderscheiden door verschillende tests te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van hun gedrag.

 • Educatieve testen afnemen

  Psychologische en educatieve tests uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke interesses, de persoonlijkheid, de cognitieve vaardigheden, de talenkennis of de wiskundige vaardigheden van een student.

Optionele kennis en vaardigheden

op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied helpen bij de organisatie van schoolevenementen beoordelingsprocessen psychiatrische aandoeningen communicatiestoornissen communiceren over het welzijn van jongeren welzijn van kinderen ondersteunen toezicht houden op buitenschoolse activiteiten onderwijswet consultatie leerproblemen psychologisch onderzoek uitvoeren gedragsstoornissen veiligheid van studenten garanderen analyse van leerbehoeften onderzoeksvoorstellen schrijven wetenschappelijke onderzoeksmethodologie aandacht tonen voor de situatie van studenten academisch onderzoek publiceren procedures in het secundair onderwijs

Source: Sisyphus ODB