Beroep oogstarbeider in de aquacultuur

Oogstarbeiders in de aquacultuur oogsten de aquatische organismen die worden gekweekt in kweekprocessen op het vasteland.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Omgaan met touwen

  Het omgaan met touwen, wat betrekking heeft met knopen en splitsen.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

Vaardigheden

 • Omgaan met afval van visvangst

  Afvoeren van afval, bloed en vis van inferieure kwaliteit volgens de procedures voor het beheer van afval ter plaatse.

 • Dode vissen verzamelen

  Het verzamelen van dode vis in tanks en kisten.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Humane wijze van vangen toepassen

  Vang- en slachtpraktijken op humane wijze toepassen.

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Aquatische soorten oogsten

  Vis, weekdieren en schaaldieren handmatig en met behulp van apparatuur indelen als voorbereiding op het oogsten. Schelpdieren oogsten voor menselijke consumptie. Levende vis oogsten voor levend transport. Alle soorten op humane wijze oogsten. Gevangen vis zo behandelen dat de kwaliteit van de vis behouden blijft.

 • Visvangstuitrusting gebruiken

  De uitrusting voor het vangen van vis gebruiken voor het sorteren, bemonsteren of binnenhalen.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

 • Gevangen vis behandelen

  Behandelen van gevangen vis op een manier die de vleeskwaliteit in stand houdt. Vis effectief opslaan in gekoelde opslag.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Vissen vervoeren

  Vervoeren van levende en gevangen vis, weekdieren en schaaldieren van de kwekerij naar de klant.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

Optionele kennis en vaardigheden

telefonisch communiceren werken als team in de buitenlucht werken gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden communiceren in het engels op competent gebruiksniveau gebruik van vervoersmiddelen identificatie en classificatie van vissen klein vaartuig besturen zwemmen eetgedrag controleren mondelinge instructies overbrengen rapporteren aan teamleider in ongunstige weersomstandigheden werken visvangstmethoden voedingsschema’s voor vissen implementeren communicatiemiddelen gebruiken continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken

Source: Sisyphus ODB