Beroep oogstmanager in de aquacultuur

Oogstmanagers in de aquacultuur controleren oogstactiviteiten van aquatische organismen, waarvoor inzicht in en kennis van de bij de oogstprocessen gebruikte technieken en apparatuur vereist zijn.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

Vaardigheden

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

 • Aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

  Vis, weekdieren, schaaldieren manueel en met behulp van apparatuur klasseren ter voorbereiding van de oogst.

 • Oogstkosten inschatten

  Redelijkerwijs schatten van de benodigde oogstapparatuur, nauwkeurige oogstramingen geven en werken binnen de toegewezen budgetten.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Dierengeneesmiddelen verstrekken onder professionele begeleiding

  Verstrekken van diergeneesmiddelen onder leiding van een dierenarts.

 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal

  Ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsprogramma voor de aquatische hulpbronnen in kweek, in overleg met de specialist op het gebied van de gezondheid van de vis

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Gezondheidsdocumentatie opstellen

  Het opstellen van gezondheidsdocumenten voor het verzenden van vis, weekdieren, schaaldieren of andere.

 • Werkongevallen voorkomen

  Toepassing van specifieke risicobeoordelingsmaatregelen om risico’s en gevaren op het werk te voorkomen.

 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen

  Uitrusting en dieren voor diagnostische tests voor diergeneeskundig gebruik voorbereiden. Het afnemen van monsters of het ondersteunen van de verzameling van monsters. Het bewaren van de monsters van dieren voor analyse en de mededeling van de resultaten. Zorgdragen voor de dieren die worden onderzocht.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Vistuig voorbereiden

  Vistuig voorbereiden voor het efficiënt vangen van de vis en de bewaring ervan.

 • Visvangstmethoden toepassen

  De methoden voor het oogsten van vis doeltreffend en op een zodanige wijze toepassen dat de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt. De dieren op een humane manier doden.

 • Toezien op oogstprocessen

  Toezicht houden op het oogstproces bij de landbouwbedrijven en bespreken met het team hoe zij hun werking kunnen verbeteren en problemen kunnen oplossen. Eventuele nieuwe ideeën die ze hebben bespreken.

 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat het personeel de voorschriften inzake de veiligheid van kooien volgt.

 • Vissorteeraparatuur onderhouden

  Uitrusting en gebieden vaststellen om vis effectief te classificeren in overeenstemming met de vereisten. De uitrusting tijdens het hele classificatieproces in een bruikbare toestand houden. De uitrusting na gebruik schoonmaken en opbergen.

 • Samenwerken met dierdeskundigen

  Samenwerken met dierenartsen en andere vakmensen door de verstrekking van gegevens over dieren, dossiergegevens en samenvattingen, mondeling, schriftelijk of elektronisch.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Opleiding geven

  Opleiding en voorlichting geven aan nieuwe teamleden of deze taak toewijzen aan een ervaren teamlid.

 • Vistuig onderhouden

  Vistuig na gebruik reinigen en opbergen.

Optionele kennis en vaardigheden

operationele transportproblemen oplossen mondelinge instructies overbrengen in ongunstige weersomstandigheden werken omgaan met afval van visvangst visvangstmateriaal prepareren in de buitenlucht werken levende vissen op afwijkingen testen vissen vervoeren voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten communiceren met klanten dode vissen verzamelen abnormaal vissengedrag waarnemen verkoop van levende producten organiseren communicatiemiddelen gebruiken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen gevangen vis behandelen levende vissen verzamelen buitenshuis communiceren

Source: Sisyphus ODB