Beroep operationeel manager chemische productie

Operationeel managers van chemische productie zijn verantwoordelijk voor de technische coördinatie en de controle van de chemische productieprocessen. Zij sturen een of meer productie-eenheden aan en houden toezicht op de uitvoering van de technische en menselijke middelen in het kader van de doelstellingen inzake omvang, kwaliteit en planning. Operationeel managers van chemische productie ontwerpen productieplannen en -schema’s en zorgen ervoor dat deze worden gevolgd. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de processen ter waarborging van de kwaliteit van het vervaardigde product, goede arbeidsomstandigheden en milieupraktijken, en de veiligheid van de werkplek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van de leveringsketen

  Kenmerken, bewerkingen en middelen die betrokken zijn bij het vervoeren van een product of dienst van een leverancier naar de klant.

 • Fabricageprocessen

  De stappen die nodig zijn om materiaal te verwerken tot een product, alsmede de ontwikkeling en de grootschalige productie ervan.

 • Beginselen van leiderschap

  Reeks eigenschappen en waarden die ten grondslag liggen aan de acties van een leider met haar/zijn medewerkers en met de onderneming en die richting geven gedurende haar/zijn carrière. Deze beginselen vormen ook een belangrijk hulpmiddel voor zelfevaluatie om sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te streven naar zelfverbetering.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Fabrieksapparatuur

  De kenmerken en werkingsomstandigheden van apparatuur in fabrieken zoals chemische reactoren, legeringstanks, pompen, filters, mixers.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Goede productiepraktijken

  De in de relevante productiesector toegepaste voorschriften en goede productiepraktijken.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van diensten beoordelen

  Testen en vergelijken van verschillende goederen en diensten om de kwaliteit ervan te beoordelen en de consument gedetailleerde informatie te verstrekken.

 • Productplanning uitvoeren

  Identificeren en verwoorden van de markteisen die de eigenschappen van een product bepalen. Productplanning dient als basis voor beslissingen over prijs, distributie en promotie.

 • Productiebeleid ontwikkelen

  Het ontwikkelen van het beleid en procedures in een fabriek, zoals het werkgelegenheidsbeleid of de veiligheidsprocedures.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Zich houden aan standaardprocedures

  Zich houden aan de standaard operationele procedures (SOP) en deze volgen.

 • Productieniveaus aanpassen

  De huidige productieniveaus aanpassen en ernaar streven de huidige productiecijfers te verbeteren met het oog op economische winst en marges. Onderhandelen over verbeteringen bij de diensten voor verkoop, verzending en distributie.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Productie van de fabriek controleren

  De installatieprocessen en efficiëntie van de fabrieksprocessen controleren om de maximale outputproductieniveaus te garanderen.

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Richtsnoeren voor productie opstellen

  Ontwerpprocedures en richtlijnen opstellen om ervoor te zorgen dat fabrikanten en overheden voldoen aan overheids- en industriële voorschriften op zowel internationale als binnenlandse markten.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen

  Actualiseren van digitale innovaties die van toepassing zijn op industriële processen. Deze veranderingen integreren in de processen van de onderneming die gericht zijn op concurrerende en winstgevende bedrijfsmodellen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Inspectie van chemische processen beheren

  De inspectie tijdens de chemische processen beheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van de inspecties worden gedocumenteerd, dat de inspectieprocedures goed worden geschreven en dat de checklists worden bijgewerkt.

 • Gevolgen voor het milieu beoordelen

  Milieueffecten monitoren en beoordelingen uitvoeren om de milieurisico’s van de organisatie te identificeren en te verminderen, rekening houdend met de kosten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren

  De planningsdetails van de productie van een organisatie, de verwachte output eenheden, de kwaliteit, de hoeveelheid, de kosten, de beschikbare tijd en de arbeidsvereisten onderzoeken. Suggesties doen om de producten, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de kosten te verlagen.

 • Productieschema aanpassen

  Aanpassen van de planning met het oog op een permanente verplaatsing.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren toezien op de productievoorwaarden kernenergie geneesmiddelenontwikkeling opleiding geven kwaliteitscriteria voor productie definiëren chemische testprocedures beheren farmaceutische technologie energie kwaliteit van producten controleren productiedocumentatie beheren eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën medewerkers inlichten over bescherming tegen straling technische beginselen chemische monsters testen overleggen met externe laboratoria parameters van productieprocessen optimaliseren multimediasystemen ict-softwarespecificaties farmaceutische sector materialen voor productie testen kwaliteitssystemen voor de productie van farmaceutische producten laboratoriumtechnieken advies geven over afvalbeheer apparatuur voor chemische analyse gebruiken nucleaire opwerking strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen farmaceutische chemie

Source: Sisyphus ODB