Beroep opkweekmanager in de aquacultuur

Opkweekmanagers in de aquacultuur zijn gespecialiseerd in het kweken van aquatische soorten, met name in de processen voor voeding, groei en beheer van de bestanden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn

  De regels die van toepassing zijn op de methoden voor de visvangst, die het welzijn van vissen garanderen.

 • Beoordeling van groei

  De verschillende methoden die worden gebruikt om de groei van de belangrijkste geteelde soorten te evalueren.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Contingentieplannen bij ontsnappingen

  De te volgen procedures voor het geval er ontsnappingen zijn uit kooisystemen.

 • Visvangstmethoden

  Kennis van moderne visserijmethoden.

 • Registratie van incidenten en ongevallen

  De methoden om incidenten en ongevallen op de werkplek te melden en te registreren.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Software voor de productieplanning van aquacultuur

  De werkingsbeginselen en het gebruik van software voor de planning van de productie van aquacultuur.

 • Teeltuitrusting voor aquacultuur

  Inzicht hebben in tekeningen en plannen met betrekking tot teeltuitrusting voor aquacultuur

 • Effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen

  Inzicht hebben in de effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen, vis, weekdieren en schaaldieren.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Waterstromingen

  Inzicht in het effect van waterstromingen op viskwekerijen, in kooien, vijvers, lagunes en rivieren.

Vaardigheden

 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal

  Ontwikkelen van een gezondheids- en welzijnsprogramma voor de aquatische hulpbronnen in kweek, in overleg met de specialist op het gebied van de gezondheid van de vis

 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen

  Passende acties ondernemen voor het opstellen van voedingsschema’s voor waterdieren, rekening houdend met kweekbeperkingen, voederschema’s voor vissen opstellen, het eetgedrag van dieren controleren en geautomatiseerde voedersystemen bedienen.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Risico’s in aquacultuurvoorzieningen identificeren

  De gevaren vaststellen en de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid in aquacultuurvoorzieningen beoordelen.

 • Contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren

  Contigentieplannen uitvoeren voor kooionstnappingen. Handelingen voor het vangen van ontsnapte vissen uitvoeren.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren

  Opstellen van een spreadsheet voor veeproductie en een voederbudget (voer, groei, biomassa, sterfte, FCR, oogst). De veeproductie opvolgen en onderhouden.

 • Toezien op beheersing van plagen en ziekten

  Opsporen van ongedierteschade, indien nodig pesticiden bestellen binnen het gegeven budget, toezien op het mengen en toepassen van pesticiden, gegevens bijhouden van de toepassing van pesticiden.

 • Toezien op behandeling van afvalwater

  Toezien op de behandeling van afvalwater volgens de milieuwetgeving.

 • Gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren

  Het gebruik van middelen zoals voedsel, zuurstof, energie en water in het productieproces observeren en controleren.

 • Samenwerken met dierdeskundigen

  Samenwerken met dierenartsen en andere vakmensen door de verstrekking van gegevens over dieren, dossiergegevens en samenvattingen, mondeling, schriftelijk of elektronisch.

 • Toezien op afvalverwijdering

  Toezien op de verwijdering van biologisch afval en chemisch afval volgens de voorschriften.

 • Aquacultuurmateriaal onderhouden

  Toezicht houden op en onderhouden van aquacultuuruitrusting en -machines, zoals insluitsystemen, hefwerktuigen, transportuitrusting, desinfectieapparatuur, verwarmingsapparatuur, zuurstofapparatuur, elektrische apparatuur, luchtliftpompen, onderwaterpompen, levende-vispompen, vacuümpompen.

 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat het personeel de voorschriften inzake de veiligheid van kooien volgt.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Waterstromen en stroomgebieden beheren

  Waterstromen en stroomgebieden in vijvers, lagunes en sluizen beheren.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen

  Een plan ontwikkelen met daarin de risico’s van buitenfactoren, zoals roofdieren en plagen.

 • Voedersystemen controleren

  Ervoor zorgen dat de voedingspatronen, de voedersystemen en de controle-instrumenten werken. Analyseren van de feedback van de instrumenten.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen

  Berekenen en voorspellen van de groeipercentages. Monitoren en beoordelen van groei en biomassa, rekening houdend met de mortaliteit, op basis van de verschillende methoden voor de beoordeling van de groei.

 • Zorgen voor de naleving van aquacultuurnormen

  Ervoor zorgen dat de activiteiten voldoen aan de normen voor duurzame aquacultuur.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren

  Dagelijkse voedingsschema’s voor vissen implementeren om rekening te houden met variaties in de omgeving. De voedingsschema’s worden gevolgd door de accurate implementatie van voederprocedures. Aanpassingen aan voederschema’s aanbrengen om rekening te houden met schommelingen in productieprestaties en variaties in omgevingsomstandigheden. Gespecialiseerde voederschema’s beheersen ter ondersteuning van specifieke productie-eisen. Veranderingen in voedergedrag onderzoeken om de oorzaak en vereiste correctieve actie te bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

duikapparatuur controleren verschillende talen spreken werknemers opleiden communicatiemiddelen gebruiken vereisten voor duikoperaties duikuitrusting onderhouden duik beoordelen met het duikteam mondelinge instructies overbrengen gedragscode voor een verantwoorde visserij klein vaartuig besturen telefonisch communiceren noodcommunicatiesystemen bedienen ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven training evalueren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen duikinterventies uitvoeren gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden trainingsplannen ontwikkelen voor outreach-programma's opleidingsbehoeften identificeren een computer gebruiken beschikken over computervaardigheden communiceren in het engels op competent gebruiksniveau trainingen organiseren onlinetraining leveren

Source: Sisyphus ODB