Beroep opleidingsfunctionaris

Opleidingsfunctionarissen coördineren alle opleidingsactiviteiten en ontwikkelingsprogramma's in een bedrijf. Zij ontwerpen en ontwikkelen ook nieuwe opleidingsmodules en houden toezicht op alle activiteiten die verband houden met de planning en de uitvoering van deze programma's.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Processen van personeelszaken

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de humanresourcesafdeling binnen een organisatie zoals werven, pensioenstelsels en programma's voor personeelsontwikkeling.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Principes voor bedrijfsbeheer

  Beginselen van bedrijfsbeheermethoden, zoals de planning van de strategie, efficiënte productiemethoden, de coördinatie van mensen en middelen.

 • Volwassenenonderwijs

  Educatie voor volwassen studenten, zowel in een recreatief als in een academisch kader, gericht op zelfontwikkeling of om studenten beter toe te rusten voor de arbeidsmarkt.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Kernprestatie-indicatoren volgen

  De kwantificeerbare maatregelen identificeren die een onderneming of bedrijfstak gebruikt om de prestaties te meten of te vergelijken wat betreft de verwezenlijking van hun operationele en strategische doelstellingen, aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren.

 • Onderhandelen met arbeidsbureaus

  Afspraken maken met arbeidsbureaus om wervingsactiviteiten te organiseren. Contact houden met deze bureaus om te zorgen voor een efficiënte en productieve werving van kandidaten met een hoog potentieel.

 • Bedrijfsopleidingen ontwikkelen

  Nieuwe bedrijfsopleidingen ontwerpen, ontwikkelen en evalueren om te voldoen aan de ontwikkelingsbehoeften van een bepaalde organisatie. De efficiëntie van deze modules analyseren en zo nodig wijzigingen aanbrengen.

 • Noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen

  Het aantal werknemers bepalen dat nodig is voor de uitvoering van een project en bepalen hoe ze toegewezen zullen worden binnen het ontwerp-, productie-, communicatie- of administratieteam.

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Personeelsevaluaties organiseren

  Het algemene evaluatieproces van het personeel organiseren.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren

  De prestaties en resultaten van managers en werknemers evalueren in het licht van hun efficiëntie en hun effectiviteit op het werk. Persoonlijke en professionele elementen in aanmerking nemen.

 • Opleidingsprogramma’s ontwikkelen

  Ontwerp programma’s waarbij werknemers of toekomstige werknemers les krijgen over de vaardigheden die nodig zijn voor de baan of om vaardigheden voor nieuwe activiteiten of taken te verbeteren en uit te breiden. Selecteer of ontwerp activiteiten die erop gericht zijn het werk en de systemen in te voeren of de prestaties van personen en groepen in de organisatie te verbeteren.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bedrijfsopleidingen beheren

  Toezien op en reguleren van de coachingscursussen die worden aangeboden aan organisaties voor de ontwikkeling van de vaardigheden van hun werknemers.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

  Overeenkomsten vinden tussen werkgevers en potentiële werknemers over salaris, arbeidsvoorwaarden en niet-statutaire voordelen.

 • Training evalueren

  Beoordelen hoe de leerresultaten en doelstellingen van de opleiding zijn behaald, de kwaliteit van het onderwijs en transparante feedback geven aan de opleiders en stagiairs.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt

  Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en de relevantie ervan herkennen voor de opleiding van studenten.

 • Salarissen beheren

  Beheren van en verantwoordelijkheid dragen voor de ontvangst van het loon van werknemers, de salarissen en uitkeringsregelingen bekijken en het management adviseren over salaris- en andere arbeidsvoorwaarden.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen

  Plannen, ontwikkelen en implementeren van programma's die erop gericht zijn om de tevredenheid van de medewerkers op het beste niveau te houden. En op die manier de loyaliteit van de werknemers waarborgen.

 • Gelijke behandeling van man en vrouw in zakelijke contexten bevorderen

  Voorlichten en campagne voeren omtrent de gelijkstelling tussen de seksen door de beoordeling van hun deelname aan de positie en de actieve rol van bedrijven in het algemeen.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van leiderschap onlinetraining leveren organisatorisch beleid zakelijke competenties aanleren personeelsbeleid conflictbeheersing communicatie opleidingen promoten ondernemingsbeleid verregaande kennis van het onderwijsonderwerp financieel beheer doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen principes van teamwerk werken met elektronische leeromgevingen medewerkers begeleiden een professioneel netwerk ontwikkelen technische communicatievaardigheden toepassen informatie over studieprogramma’s geven consultatie

Source: Sisyphus ODB