Beroep optometrist

Optometristen onderzoeken en testen de ogen om afwijkingen, visuele problemen of ziekten op te sporen. Zij schrijven en passen lenzen zoals brillen en contacten aan en bieden advies over visuele problemen. Zij kunnen patiënten ook doorverwijzen naar een arts. Hun reikwijdte van de praktijk en de titel varieert naar gelang van de nationale regelgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Refractie van het oog

  De methode voor het uitvoeren van klinische proeven met behulp van een foropter om de brekingsfout van het oog te bepalen.

 • Voorschriften voor oogbescherming

  Voorschriften voor oogbescherming en relevante normen met betrekking tot professionele visuele vereisten.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

 • Kwaliteitsnormen van oogheelkundig materiaal

  De diverse nationale of internationale kwaliteitsnormen voor oogheelkundige apparatuur (brillen, lenzen enz.), waaronder ISO 10685-1: 2011.

 • Preventieve geneeskunde

  De maatregelen die worden genomen ter voorkoming van ziekten in een bepaald gebied of binnen een groep mensen.

 • Optische instrumenten

  De kenmerken en het gebruik van optische instrumenten zoals een lensmeter om het brekingsvermogen van lenzen zoals brillen te bepalen.

Vaardigheden

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Uitgebreide oogonderzoeken uitvoeren

  Een uitgebreid oogonderzoek uitvoeren om het voorschrift te bepalen of ziekten of afwijkingen te diagnosticeren. Dit zijn onder meer bedekkingstests, tests naar kleurenblindheid en de verwijding van pupillen.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Therapie van het visueel systeem bieden

  Toepassen van geschikte orthoptische, pleoptische en optische behandelingsmethoden, met behulp van apparatuur zoals lenzen (`trainingsbril`), prisma's, filters, patches, elektronische doelwitten of evenwichtsborden, en voorstellen en implementeren van aanpassingsopties of mogelijkheden voor het omgaan met het dagelijks leven, het begeleiden van versterkingsoefeningen op kantoor en het instrueren van de patiënt om thuis oefeningen uit te voeren.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Patiënten advies geven over voorwaarden om hun zicht te verbeteren

  Patiënten met een verminderd gezichtsvermogen adviseren over strategieën om hun gezichtsvermogen te verbeteren, zoals het gebruik van vergrotings- en verlichtingsapparatuur.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Corrigerende lenzen voorschrijven

  Voorschrijven van brillen en contactlenzen, afhankelijk van de uitgevoerde metingen en tests.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gezichtsscherpte testen

  Testen van de gezichtsscherpte, de perceptie van dieptekleur en het vermogen om de ogen te richten en coördineren.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Revalidatie van het zicht uitvoeren

  Het resterende zicht bij mensen met een laag gezichtsvermogen maximaliseren, met gebruikmaking van rehabilitatiestrategieën en vergrotingshulpmiddelen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Advies geven over onderhoud van contactlenzen

  Patiënten advies geven over het reinigen en dragen van contactlenzen om de levensduur te maximaliseren en het risico op complicaties te beperken.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Oculaire gezondheid bevorderen

  Deelnemen aan activiteiten die bijdragen tot de bevordering van de gezondheid van het oog en het voorkomen van oogproblemen.

Optionele kennis en vaardigheden

problemen met het visuele systeem vaststellen deelnemen aan controles van de medische inventaris betalingen verwerken leiding geven aan personeel beschikken over computervaardigheden factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren geneesmiddelen toedienen voor problemen met het zicht oculaire tonometrie uitvoeren vreemde talen gebruiken bij zorg thuis oogverzorging bieden rekenvaardigheden gebruiken verkoopstrategieën ten uitvoer brengen marketingstrategieën implementeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Source: Sisyphus ODB