Beroep personeelsfunctionaris

Personeelsfunctionarissen ontwikkelen en implementeren strategieën die hun werkgevers helpen bij het selecteren en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel binnen die bedrijfssector. Ze werven personeel, maken vacatures op, interviewen en plaatsen mensen op de shortlist, onderhandelen met uitzendbureaus en stellen arbeidsvoorwaarden op. Personeelsfunctionarissen beheren ook de salarisadministratie, beoordelen salarissen en adviseren over beloningen en arbeidsrecht. Zij zorgen voor opleidingsmogelijkheden om de prestaties van medewerkers te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken personeelsfunctionaris

 • Adviseren en ondersteunen op het gebied van personeelsaangelegenheden.
 • Zich bezighouden met de werving en selectie, bewaken van het ziekteverzuim en ondersteunen bij beoordelings- en functioneringsgesprekken met werknemers.
 • Bestuderen en onderzoeken van bedrijfsprestaties en beschrijven van functies en taken.
 • Adviseren en begeleiden van werknemers in kader van opleiding en loopbaan.
 • Bemiddelen bij problemen en conflicten tussen medewerkers en managers.

Gerelateerde beroepen personeelszaken

 • Adviseur arbeidsverhoudingen
 • HR-adviseur
 • Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling
 • Salaris- of personeelsadministrateur

Kennis

 • Vacatures op de arbeidsmarkt

  Vacatures op de arbeidsmarkt, afhankelijk van de desbetreffende economische sector.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

Vaardigheden

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Persoonlijkheid beoordelen

  Beoordeel hoe een bepaalde persoon mondeling of fysiek, in een specifieke situatie of in een specifieke situatie, zal reageren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Mensen profileren

  Een profiel van iemand opstellen door de kenmerken, persoonlijkheid, vaardigheden en motieven van deze persoon te beschrijven, vaak door gebruik te maken van informatie verkregen uit een interview of vragenlijst.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Onderhandelen over arbeidsovereenkomsten

  Overeenkomsten vinden tussen werkgevers en potentiële werknemers over salaris, arbeidsvoorwaarden en niet-statutaire voordelen.

 • Salarissen beheren

  Beheren van en verantwoordelijkheid dragen voor de ontvangst van het loon van werknemers, de salarissen en uitkeringsregelingen bekijken en het management adviseren over salaris- en andere arbeidsvoorwaarden.

Optionele kennis en vaardigheden

reclametechnieken advies geven over persoonlijke aangelegenheden programma’s voor het behoud van medewerkers ontwikkelen training evalueren gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden personeelsbeleid processen van personeelszaken kennis van menselijk gedrag gebruiken medewerkers begeleiden ondernemingsbeleid volgen mensenrechten promoten feedback van werknemers verzamelen afspraken beheren onderhandelen met arbeidsbureaus personeelsevaluaties organiseren werknemers opleiden trainingen organiseren noodzakelijk aantal personeelsleden bepalen telefonisch communiceren socialemediamarketing toepassen individuele werknemers begeleiden

Source: Sisyphus ODB