Beroep productiemanager lederindustrie

Productiemanagers in de lederproductie plannen alle aspecten van het lederproductieproces. Zij zorgen voor het vereiste debiet van de fabriek in termen van kwaliteit en hoeveelheid van het leder. Zij organiseren het productiepersoneel. Zij zien toe op en zorgen voor de werking van machines en apparatuur. Zij werken samen met de managers van elke productieafdeling.

Productiemanager lederindustrie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysiek testen van leer

  De proeven die worden uitgevoerd om de fysieke eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de analyse van de prestatie-eigenschappen van leer, waaronder buigsterkte, slijtvastheid, scheurbestendigheid enz.

 • Verkrijgen van kleurchemicaliën

  Alle beschikbare kleurstoffen en verfstoffen die geschikt zijn voor leer en waar ze verkregen kunnen worden.

 • Leertechnologie

  Het vakgebied van traditionele en geavanceerde technologieën op het gebied van looiprocessen, met inbegrip van machines, bedrijfsinstallaties en andere ondersteunende apparaten, waaronder beweeg- of doseersystemen.

 • Scheikundige kenmerken van leer testen

  De proeven die worden uitgevoerd om de chemische eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de pH en het gehalte aan specifieke stoffen.

 • Fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer

  De fysische en chemische eigenschappen van lederen halffabricaten die reeds looibewerkingen hebben ondergaan. Deze eigenschappen verschillen naargelang van het dier waarvan het leer afkomstig is en de reeds doorlopen fabricageprocessen.

 • Kwaliteitscontrolesystemen

  Inzicht in en ervaring met kwaliteitssystemen voor productontwikkeling of tools zoals FMEA, DOE, PPA en APQP.

 • Scheikundige aspecten van leer

  Chemische samenstelling en chemische eigenschappen van de gebruikte vel/huid en chemicaliën die tijdens de verschillende looiprocessen zijn gebruikt. Reacties tussen huiden of vellen of halffabricaten, en chemische producten tijdens de verschillende fasen van het proces en de factoren die van invloed zijn op de resultaten daarvan. Controle op de chemische verwerkingsindicatoren en de kenmerken van huiden/leder.

 • Leerafwerkingstechnieken

  Apparatuur, technologieën en technieken voor het afwerken en lamineren van leer volgens de productspecificatie. De onderwerpen omvatten de voorbereiding van het oppervlak, de soorten apparatuur, de voorbereiding van het substraat, de toezicht op het proces en de toepassingen in verband met de verschillende soorten afwerking, coatings en eindproducten.

 • Spuitafwerkingstechnologie

  Apparatuur, technologieën en technieken voor de besproeiing van het leder volgens de productspecificaties. Tot de onderwerpen behoren de voorbereiding van het oppervlak, de voorbereiding van de afwerking van mengsels, de monitoring van de werking en de spuittoepassingen van de verschillende soorten afwerkings-, coating- en eindproducten.

 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

  Samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen van hulpchemicaliën die worden gebruikt in de verschillende looiprocessen (looistoffen, vetlogen, pigmenten, kleurstoffen, enz.)

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

 • Functies van machines

  De gebruikte machines en uitrusting en, in het bijzonder, de kenmerken met betrekking tot de werking en de kalibratie om de conformiteit met de kwaliteits- en productspecificaties en de veiligheid van de exploitant te waarborgen.

 • Fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen

  De kwaliteit van huiden wordt bepaald aan de hand van organoleptische, microbiologische, histologische en chemische eigenschappen (d.w.z. vocht, structuur van de lederhuid, vet- en collageenpercentage). Elk type huid/vel heeft specifieke fysische en chemische eigenschappen die van invloed zijn op het looien en het meest geschikte eindgebruik van het leder.

Vaardigheden

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces

  Systemen beheren voor de klantgerichte organisatie van leerproductieprocessen. Gebruik maken van strategie, gegevens en effectieve communicatie om de kwaliteitsaanpak te integreren in de cultuur en activiteiten van het bedrijf en ook om de missie en doelstellingen van de organisatie te bereiken.

 • Grondstoffenvoorraad inkopen

  De logistiek beheren van het inkopen van de grondstoffen voor de leerlooierij om een efficiënte bedrijfsvoering te garanderen en aan de eisen van de klant te voldoen

 • Chemische hulpstoffen testen

  Een analyse uitvoeren om de inhoud van de mengsels van de chemische hulpstoffen te typeren. Het gaat onder meer om de bepaling van het watergehalte, het aantal aangegeven actieve bestanddelen, het zoeken naar mogelijke gevaren enz.

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen

  Operationele monitoring heeft betrekking op het verzamelen van de belangrijkste systeemprestaties van de lederproductie op gezette tijden of aan het einde van een aantal specifieke fasen van het lederproces. Deze informatie vormt de basis voor het observeren, opsporen en registreren van de werking van de machines en systemen. De activiteit bevat ook de kritische gegevens om de correcte uitvoering van het proces te controleren en om de kwaliteit en de doorstroming van het proces tegen de product- en productievoorschriften te controleren.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Productierecepten ontwikkelen

  In detail de reeks activiteiten beschrijven die nodig zijn voor de goede werking en een goed beheer van processen (hoeveelheid chemische producten, planning van timing en verwerking, monitoring). 

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Defecten op ruwe huiden identificeren

  Het analyseren, identificeren en beoordelen van de mogelijke gebreken van ongelooide huiden en vellen. Defecten kunnen van natuurlijke oorsprong zijn (bv. schade door parasieten), veroorzaakt door slechte praktijken op de boerderij, tijdens het vervoer, in het slachthuis (bv. Onjuist villen, defecten vóór het slachten, slechte conservering) of ontstaan tijdens het productieproces. Het indelen van huiden/vellen en de onderverdeling daarvan in „selecties” is gebaseerd op de aard, omvang en plaats van de defecten. De categorie van de verwerking, en bijgevolg het type artikel, bepaalt de aard van de verwerking.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Kleurmengsels bereiden

  Kleurmengsels bereiden volgens de recepten en/of de kenmerken van het te verwezenlijken artikel.

Optionele kennis en vaardigheden

recepten voor kleurstoffen correct toepassen scheikundige aspecten van leerverven leer verpakken

Source: Sisyphus ODB