Beroep productiemanager mijnbouw

Productiemanagers in de mijnbouw coördineren en implementeren schema’s en plannen voor de productie van mijnen op de korte en middellange termijn, zoals boringen, explosieven, ertswinning en winning van mineralen, en afvalbeheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Mijnbouwkosten controleren

  Controleren van de totale kosten van mijnbouwactiviteiten, projecten en benodigde apparatuur; streven naar maximale operationele kostenefficiëntie.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Zware apparatuur beheren

  Toezicht uitoefenen op de bediening van zware apparatuur. De beschikbaarheid van de apparatuur berekenen. Onderhoudsperioden plannen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Adviseren over mijnbouwapparatuur

  Advies geven over mijnbouw en apparatuur voor de behandeling van mineralen; communiceren en samenwerken met technische experts.

 • De mijndirecteur vervangen

  De mijndirecteur vervangen in geval van afwezigheid.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Doelstellingen op middellange termijn beheren

  Monitoren van schema's op middellange termijn met begrotingsramingen en afstemming op kwartaalbasis.

 • Over productieresultaten rapporteren

  Rapporteren over de productie aan de hiërarchie. Vermelden van een specifieke reeks parameters, zoals de geproduceerde hoeveelheid en het tijdschema en eventuele problemen of onverwachte gebeurtenissen.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Proactief denken

  Initiatieven nemen om tot verbeteringen te komen.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Software voor mijnbouwplanning gebruiken

  Gebruik maken van gespecialiseerde software voor het plannen, ontwerpen en modelleren van mijnbouwactiviteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

machinebouw geologie communiceren over kwesties inzake mineralen elektrotechniek mijningenieurs opleiden ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen mijnongelukken onderzoeken technische rapporten opstellen

Source: Sisyphus ODB