Beroep programmamanager

Programmamanagers coördineren en houden toezicht op meerdere projecten die gelijktijdig lopen. Zij garanderen de werkbaarheid en de compatibiliteit tussen projecten door ervoor te zorgen dat elk van de projecten onder leiding van de projectmanagers rendabel is en een hefboomeffect teweegbrengt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Schaalvoordelen in projecten gebruiken

  Alle projecten die een bedrijf ontwikkelt in aanmerking nemen om schaalvoordelen te behalen door, indien nodig, volumes te gebruiken om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de algemene winstgevendheid te bevorderen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Verschillende projecten beheren

  Toezicht houden op en leiding geven aan de ontwikkeling van verschillende projecten die onafhankelijk van elkaar lopen. Zorgen voor samenhang en hefboomwerking tussen de projecten om het algehele succes en de rentabiliteit van de projecten te waarborgen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Projectinformatie beheren

  Tijdig nauwkeurige en relevante informatie verstrekken aan alle partijen die betrokken zijn bij een project.

 • Projectplannen evalueren

  Voorstellen/projectplannen evalueren en haalbaarheidsproblemen beoordelen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Metrische gegevens van een project beheren

  Verzamelen, rapporteren, analyseren en creëren van belangrijke meetgegevens voor een project om het succes ervan te helpen meten.

Optionele kennis en vaardigheden

winstgevendheid inschatten beleggingsbeslissingen nemen financieringsmiddelen beheren financiële prestaties van een bedrijf analyseren richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen advies geven over efficiëntieverbeteringen strategische bedrijfsbeslissingen nemen interne factoren van bedrijven analyseren streven naar bedrijfsgroei inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling corporate governance ten uitvoer brengen winstgevendheid beheren businessplannen meedelen aan medewerkers managers ondersteunen jaarrekeningen interpreteren organisatorische teams vormen op basis van competenties strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen externe factoren van bedrijven analyseren begroting maken voor financiële behoeften

Source: Sisyphus ODB