Beroep projectingenieur spoorwegen

Projectingenieurs op het gebied van spoorwegen zorgen voor een veilige, kosteneffectieve, hoogwaardige en vanuit milieuoogpunt verantwoorde aanpak voor de technische projecten in spoorwegondernemingen. Zij verstrekken advies over projectbeheer voor alle bouwprojecten, met inbegrip van tests, inbedrijfstelling en toezicht op de locatie. Zij controleren aannemers op veiligheid, het milieu en de kwaliteit van het ontwerp, proces en prestaties om ervoor te zorgen dat alle projecten voldoen aan de interne normen en de desbetreffende wetgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Spoorwegontwerptechnieken

  Beschikken over grondig inzicht in spoorwegontwerptechnieken, met inbegrip van elektrische, civieltechnische en mechanische onderdelen. Beschikken over inzicht in de beginselen van technisch contractmanagement en projectmanagement.

 • Spoorbouwtechniek

  Grondig inzicht in de aard van spoorbouwtechniek; inzicht in de veiligheidseisen en bijbehorende beveiligingsstandaarden en -procedures, om ervoor te zorgen dat ontwerpen de uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid optimaliseren.

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

Vaardigheden

 • Aanbestedingsprocedures beheren

  Het proces van het schrijven en ontwerpen van voorstellen of offertes voor inschrijvingen organiseren.

 • Navigatieberekeningen maken

  Mathematische problemen oplossen met het oog op veilige navigatie.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Technische studies inzake sporen voorbereiden

  Het voorbereiden van studies en ontwerpen van spoorwegsystemen, met inbegrip van analyses van materialen, structurele sterkte, bouwprocessen, berekeningen, schema’s, specificaties en kostenramingen. Onderzoek van het spoorwegsysteem en de door de contractant opgestelde studies met het oog op de naleving van de stations, wegen, drainagesystemen en andere spoorwegstructuren.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Contacten onderhouden met spoorwegexperts

  Communiceren en samenwerken met experts op het gebied van bruggen, geotechnische en materiaaldeskundigen, architecten, enz.

 • Numerieke berekeningen maken

  Werken met getallen en complexe berekeningen uitvoeren. Inzicht in de basisprincipes van wiskunde is cruciaal.

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Spoorbouwprojecten beheren

  De algehele planning, coördinatie en controle van een project beheren, van aanvang tot voltooiing. Dit betekent dat tijdens het hele contract voeling gehouden moet worden met verschillende soorten uitrusting, materialen en subcontractanten, die verband houden met spoorwegsystemen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Spoorwegoperaties beoordelen

  Evalueren en bestuderen van bestaande uitrusting, installaties, systemen en processen van de spoorwegen om de veiligheid en efficiëntie van het spoor te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te drukken.

 • Innovatief infrastructuurontwerp promoten

  Tijdens de coördinatie van een engineeringproject de ontwikkeling van een infrastructuur promoten die innovatief en duurzaam is, in overeenstemming met de nieuwste ontwikkelingen in het veld.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Kaarten op maat ontwerpen

  Kaarten ontwerpen, rekening houdend met de specificaties en vereisten van de klant.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Aannemers controleren

  Onderzoeken en documenteren van de verschillende bedrijven in de sector om te bepalen of zij voldoen aan de voorschriften en normen op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit van het ontwerp, de constructie en de beproeving, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

in een spoorvervoerteam werken

Source: Sisyphus ODB