Beroep projectmanager verhuizingen

Projectmanagers op het gebied van verhuizingen coördineren alle middelen en activiteiten in het kader van verhuisdiensten. Zij werken samen met de klanten om de vereisten van de dienst vast te stellen en deze aan hun eisen aan te passen. Zij beheren de communicatie met scheepvaartmaatschappijen, planners en verhuizers om de naleving, zakelijke efficiëntie en klanttevredenheid te waarborgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

Vaardigheden

 • Contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten

  Dienen als tussenpersoon tussen de klant en verschillende transportdiensten.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

 • Klanten advies geven over verhuisdiensten

  Klanten informatie verstrekken met betrekking tot verhuisdiensten. Klanten adviseren over diensten, modaliteiten, herplaatsingsmogelijkheden en aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij de planning van een verhuizing.

 • Financieringsmiddelen identificeren

  Ramen van de administratie- en communicatiekosten, de vergoedingen van de kunstenaar overeenkomstig de bestaande toepasselijke overeenkomsten, de huur- en productiekosten.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren

  Analyseren van de te verhuizen goederen en hun verhuizingsbehoeften. Controle van de vereisten en voorbereiding van maatregelen om een adequaat goederenvervoer te waarborgen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Vergunningen verkrijgen voor het gebruik van openbare ruimten

  Contact opnemen met gemeente om vergunningen te verkrijgen voor het gebruik van de openbare ruimte voor verschillende doeleinden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven

  Relaties aangaan met vervoersbedrijven om te onderhandelen over gunstige overeenkomsten voor het transport van goederen en dieren.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

Optionele kennis en vaardigheden

tijdskritische besluiten nemen vervoer van dieren beheren verzenddocumenten afhandelen voortdurende verbetering van teams aanmoedigen leaseprocessen zendingen op tijd voorbereiden toezicht houden op het inladen van vracht transportvoertuigen voor dieren regelgeving inzake dierenvervoer gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen middelen voor laadactiviteiten voorbereiden rekening houden met beperkingen bij zeevervoer filosofieën over voortdurende verbetering verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie toezicht houden op het uitladen van vracht

Source: Sisyphus ODB