Beroep psycholoog

psycholoog
Credits: Shutterstock.com

Psychologen bestuderen het gedrag en de mentale processen van mensen. Zij verlenen diensten aan cliënten die te maken hebben met geestelijke gezondheidsproblemen en levensvraagstukken zoals overlijden, relatieproblemen, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ze bieden ook counseling voor geestelijke gezondheidsproblemen zoals eetstoornissen, posttraumatische stressstoornissen en psychose om de cliënten te helpen zich te herstellen en tot gezond gedrag te komen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken psycholoog

 • Stelt de diagnose vast bij cliënten, bijv. aan de hand van interviews, diagnostische tests, etc.
 • Geeft therapeutische behandeling aan individuen, families of groepen.
 • Geeft cliënten advies over relevante kwesties, bijv. over hoe om te gaan met problemen in het alledaagse leven.
 • Overlegt met andere disciplines (bijv. medische), bijv. over de beste behandeling voor cliënten.
 • Ontwerpt en implementeert behandelprogramma's, bijv. op het gebied van gedragsmodificatie of geestelijke gezondheid.
 • Werkt samen met andere disciplines bij het ontwerpen en implementeren van behandel- en interventieprogramma's.
 • Maakt tests en andere analyse-instrumenten, bijv. om de psychische en emotionele toestand te beoordelen en te voorspellen.
 • Voert wetenschappelijk onderzoek uit in het vakgebied, individueel of in samenwerking met een onderzoeksgroep.
 • Publiceert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften of boeken.
 • Neemt deel aan professionele conferenties, bijv. door het geven van lezingen of presentaties, het voorzitten van sessies, etc.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Psychologische interventies

  De kenmerken van de methoden en procedures bedoeld om veranderingen in het menselijke gedrag teweeg te brengen.

 • Gedragsstoornissen

  Het vaak emotioneel ontwrichtend gedrag dat een kind of volwassene kan tonen, zoals hyperactief concentratiestoornis (ADHD) of oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD).

 • Psychologische begeleidingsmethoden

  De diverse methoden voor psychologisch advies, training en coaching voor personen van alle leeftijden, groepen en organisaties die medische aspecten in aanmerking nemen.

 • Psychologische diagnostiek

  De strategieën, methoden en technieken in de psychologische diagnostiek op het gebied van ervaringen en gedragingen die betrekking hebben op de gezondheid, en psychische stoornissen

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Cliëntgerichte begeleiding

  Werkwijze waarbij cliënten worden aangemoedigd zich te concentreren op hoe zij zich tijdens de begeleidingssessie voelen, om te kunnen zoeken naar de meest geschikte oplossingen.

 • Consultatie

  Theorieën, methoden en concepten die verband houden met overleg en communicatie met klanten.

Vaardigheden

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Testen op gedragspatronen

  Patronen in het gedrag van individuen onderscheiden door verschillende tests te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van hun gedrag.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Psychologische testen interpreteren

  Psychologische testen interpreteren om informatie te verkrijgen over de intelligentie, resultaten, interesses en persoonlijkheid van uw patiënt.

 • Therapeutische vooruitgang controleren

  De therapeutische vooruitgang volgen en de behandeling aanpassen aan de toestand van elke patiënt.

 • Werken met patronen van psychologisch gedrag

  Met de patronen van het psychologische gedrag van een patiënt of van cliënt werken, die zich buiten hun bewustzijn kunnen bevinden, zoals non-verbale en pre-verbale patronen, klinische processen van defensiemechanismen, weerstand, overdracht en tegenoverdracht.

 • Psychologische beoordeling uitvoeren

  Beoordelen van het gedrag en de behoeften van de patiënt door middel van observatie en op maat gesneden interviews, het beheren en interpreteren van psychometrische en idiosyncratische beoordelingen.

 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken

  Gebruiken van klinische technieken en klinische beoordelingen bij het toepassen van een reeks geschikte evaluatietechnieken, zoals beoordeling van de geestelijke toestand, diagnose, dynamische formulering en mogelijke behandelingsplanning.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Testen op emotionele patronen

  Patronen onderscheiden in de emoties van individuen door verschillende testen te gebruiken om inzicht te krijgen in de oorzaken van deze gevoelens.

 • Geneesmiddelen voorschrijven

  Geneesmiddelen voorschrijven, indien wenselijk, voor de therapeutische doeltreffendheid, afgestemd op de behoeften van de klant en in overeenstemming met op bewijs gebaseerde praktijken, nationale en feitelijke protocollen en binnen de beroepsmatige werkzaamheden.

 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg

  Reageer op gepaste wijze wanneer een gebruiker van de gezondheidszorg overdreven manisch, paniekerig, bijzonder van streek, agressief, gewelddadig of suïcidaal wordt, en volg een passende training indien er in een context gewerkt wordt waarbij patiënten regelmatig extreme emoties beleven.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren

  Alle mogelijke problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid en ziekte identificeren en kritisch evalueren.

Optionele kennis en vaardigheden

hoeveelheid dossiers beheren ehbo psychiatrische diagnostiek crisisinterventie systemische therapie toepassen geestesstoornissen vaststellen zorgen voor gepaste administratie van afspraken meeleven met gebruikers van gezondheidszorg samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg klinische psychologische behandeling neurologie gezondheidsvoorlichting bieden psychiatrie werken aan de gevolgen van mishandeling psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen psychiatrische aandoeningen klinische verslagen mentale gezondheid bevorderen

Source: Sisyphus ODB