Beroep psychotherapeut

Psychotherapeuten helpen en behandelen gebruikers van gezondheidszorg met verschillende gradaties van psychologische, psychosociale of psychosomatische gedragsstoornissen en pathogene aandoeningen door middel van psychotherapeutische methoden. Zij bevorderen de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn en geven advies over het verbeteren van relaties, capaciteiten en probleemoplossende technieken. Zij maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde psychotherapeutische methoden zoals gedragstherapie, existentiële analyse en logotherapie, psychoanalyse of systemische gezinstherapie om patiënten te begeleiden in hun ontwikkeling en hen te helpen zoeken naar passende oplossingen voor hun problemen. Psychotherapeuten hoeven geen academische graad in de psychologie of een medische kwalificatie in de psychiatrie te hebben. Het beroep van psychotherapeut staat los van psychologie, psychiatrie en counseling.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Psychiatrie

  Psychiatrie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Psychosociale vormen van interventies

  Soorten ondersteunende activiteiten en interventies die stresserende gebeurtenissen, symptomen of risico’s kunnen verminderen en de levenskwaliteit kunnen verbeteren.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Geschiedenis van psychotherapeutische problemen van de patiënt

  De gegevens van de eerdere psychotherapeutische problemen of aandoeningen van de patiënt.

 • Psychologische theorieën

  De historische ontwikkeling van counseling en psychologische theorieën, evenals de perspectieven en toepassingen, en interview- en counselingstrategieën.

 • Therapie in de gezondheidszorg

  De beginselen, methoden en procedures voor diagnose, behandeling en herstel van fysieke en geestelijke stoornissen.

 • Voorwaarden voor professionele uitoefening van psychotherapie

  De institutionele, juridische en psychosociale praktijken en voorschriften met betrekking tot de praktijk van de psychotherapie.

 • Aandoeningen die het zelfbewustzijn beïnvloeden

  Het bewustzijnsproces met betrekking tot verschillende medische aandoeningen en ziekten en de manifestatie ervan en de behandelingsopties.

 • Psychofarmacologie

  Kennen van de verschillende effecten van geneesmiddelen op gedrag, stemming en gedachten van de patiënt of cliënt.

 • Psychopathologie

  De criteria van psychiatrische diagnoses, het gebruik van het ziekteclassificatiesysteem en de theorieën van psychopathologie. De indicatoren van functionele en organische aandoeningen en de soorten psychofarmacologische geneesmiddelen.

 • Historische ontwikkeling van psychotherapeutische scholen

  Het tijdschema van de psychotherapeutische scholen, hun algemene beschrijving, eigenschappen en toepassingsgebieden.

 • Theorieën van persoonlijkheid

  Theoretische opvattingen over persoonlijkheid, zoals de psychodynamische theorie, humanistische theorie of behaviorisme.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Psychologische diagnostiek

  De strategieën, methoden en technieken in de psychologische diagnostiek op het gebied van ervaringen en gedragingen die betrekking hebben op de gezondheid, en psychische stoornissen

 • Psychiatrische aandoeningen

  Kenmerken, oorzaken en behandeling van psychiatrische aandoeningen.

 • Toezicht op personen

  De handeling waarbij een persoon of een groep personen bij een bepaalde activiteit wordt gestuurd.

 • Psychosomatiek

  Interdisciplinair medisch specialisme dat zich focust op het verband tussen de sociale, psychologische en gedragsattitudes en hun impact op menselijke processen.

 • Theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling

  De theorieën over de ontwikkeling van een gezonde en psychopathologische persoonlijkheid.

Vaardigheden

 • Mentale gezondheid bevorderen

  Bevorderen van factoren die het emotionele welzijn verbeteren, zoals zelfacceptatie, persoonlijke groei, doel in het leven, controle over iemands omgeving, spiritualiteit, zelfsturing en positieve relaties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Psychotherapeutische relaties beëindigen

  Het proces van de psychotherapeutische relatie afsluiten en ervoor zorgen dat aan de behoeften van de patiënt wordt voldaan.

 • Behoeften van gebruikers van gezondheidszorg conceptualiseren

  Een idee krijgen van de behoeften van de gebruikers van gezondheidzorg en de situatie, de mogelijke oplossingen en de toe te passen behandelingen visualiseren.

 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie

  Een individueel behandelingsplan opstellen, in samenwerking met de betrokkene, proberen om het af te stemmen op zijn of haar behoeften, situatie en behandelingsdoelstellingen, om de waarschijnlijkheid van therapeutisch voordeel te maximaliseren; rekening houden met alle mogelijke persoonlijke, maatschappelijke en systematische barrières die de behandeling kunnen tegenwerken.

 • Psychotherapeutische relaties beheren

  De therapeutische relatie tussen psychotherapeut en patiënt op een veilige, respectvolle en doeltreffende manier tot stand brengen, beheren en onderhouden. Tot stand brengen van een samenwerkingsverband en zelfbewustzijn in de relatie. Ervoor zorgen dat de patiënt zich ervan bewust is dat zijn/haar belangen een prioriteit zijn en contact buiten de sessie beheren.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Werken aan psychosomatische problemen

  Werken met kwesties van lichaam en geest, zoals het spectrum van menselijke seksualiteit en psychosomatische aandoeningen.

 • Therapiesessies uitvoeren

  Werken in sessies met individuen of groepen om therapie te geven in een gecontroleerde omgeving.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Psychotherapeutische omgeving bieden

  Een geschikte omgeving voor de psychotherapie creëren en in stand houden, ervoor zorgen dat de ruimte veilig is, in overeenstemming met de ethos van de psychotherapie, en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften van de patiënten.

 • Eindpunt van therapeutische interventies bespreken

  Met de patiënt een mogelijk eindpunt van therapeutische interventies bespreken in overeenstemming met zijn oorspronkelijke doelen.

 • Omgaan met trauma's van patiënten

  Beoordelen van de competenties, behoeften en beperkingen van mensen die trauma’s hebben opgelopen, waarbij de patiënten in voorkomend geval worden verwezen naar gespecialiseerde trauma informatiediensten.

 • Klanten begeleiden

  Klanten helpen en begeleiden om hun persoonlijke, sociale of psychologische problemen te overwinnen.

 • Psychosociaal onderwijs promoten

  Op eenvoudige en begrijpelijke wijze uitleg geven over geestelijke gezondheidskwesties, gemeenschappelijke stereotypen op het gebied van de geestelijke gezondheid helpen depathologiseren en destigmatiseren en vooroordelen of discriminerend gedrag, systemen, instellingen, praktijken en houdingen veroordelen die duidelijk separatistisch, beledigend of schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid van mensen of hun sociale integratie.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken

  Gebruiken van klinische technieken en klinische beoordelingen bij het toepassen van een reeks geschikte evaluatietechnieken, zoals beoordeling van de geestelijke toestand, diagnose, dynamische formulering en mogelijke behandelingsplanning.

 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak

  Een geïnformeerde beslissing nemen over welk type psychotherapeutische interventie moet worden toegepast bij het werken met patiënten, in overeenstemming met hun behoeften.

 • Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in de psychotherapie

  Op de hoogte blijven van de huidige trends en debatten in de geestelijke gezondheidszorg, zich bewust zijn van veranderingen in het sociale, culturele en politieke denken over psychotherapie en van het samenspel van verschillende theorieën. Op de hoogte blijven van de toename van de vraag naar counseling en psychotherapieën, en zich bewust zijn van evidence-based onderzoek, de juiste meetinstrumenten voor psychotherapie en de noodzaak van onderzoek.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren

  Alle mogelijke problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid en ziekte identificeren en kritisch evalueren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Psychotherapeutische interventies gebruiken

  Gebruik van psychotherapeutische handelingen die geschikt zijn voor de verschillende stadia van de behandeling.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Werken met patronen van psychologisch gedrag

  Met de patronen van het psychologische gedrag van een patiënt of van cliënt werken, die zich buiten hun bewustzijn kunnen bevinden, zoals non-verbale en pre-verbale patronen, klinische processen van defensiemechanismen, weerstand, overdracht en tegenoverdracht.

 • Terugvalpreventie organiseren

  De patiënt of cliënt helpen bij het identificeren van en anticiperen op risicovolle situaties of externe en interne triggers. Hen ondersteunen bij het ontwikkelen van betere overlevingsstrategieën en back-upplannen voor het geval zich in de toekomst problemen voordoen.

 • Zelfcontrole door gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen

  De gebruiker van de gezondheidszorg aanmoedigen om zelfcontrole uit te voeren door situatie- en ontwikkelingsanalyses over zichzelf uit te voeren. Bijstand verlenen aan de gebruiker van de gezondheidszorg om een zekere mate van zelfkritiek en zelfanalyse te ontwikkelen met betrekking tot zijn gedrag, acties, relaties en zelfbewustzijn.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden

  Het proces van zelfontdekking voor de gebruiker van gezondheidszorg vergemakkelijken om hem of haar te helpen meer te leren over zijn of haar toestand en hem of haar bewuster te worden van en meer controle te krijgen over zijn of haar stemming, gevoelens, gedachten, gedrag en de oorsprong ervan. De gebruiker van gezondheidszorg helpen om problemen en moeilijkheden met meer veerkracht te beheren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg

  Reageer op gepaste wijze wanneer een gebruiker van de gezondheidszorg overdreven manisch, paniekerig, bijzonder van streek, agressief, gewelddadig of suïcidaal wordt, en volg een passende training indien er in een context gewerkt wordt waarbij patiënten regelmatig extreme emoties beleven.

 • Samenwerken met gebruikers van gezondheidszorg die geneesmiddelen gebruiken

  Samenwerken met gebruikers van gezondheidszorg die voorgeschreven en andere geneesmiddelen gebruiken.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten

  Via specifieke technieken en procedures van behandelingsbetrokkenheid de patiënt aanmoedigen om te veranderen en hem ervan overtuigen dat therapie kan helpen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Uitkomst van psychotherapie registreren

  Het proces en de resultaten van de tijdens de psychotherapie gebruikte behandeling bijhouden en registreren.

 • Persoonlijke ontwikkeling in de psychotherapie waarborgen

  Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen en monitoren als professionele psychotherapeut, waarborgen van veerkracht en van het vermogen om complex en onvoorspelbaar gedrag te beheren, en indien nodig de passende maatregelen nemen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Psychotherapeutische risicobeoordelingen uitvoeren

  Risicobeoordelingsprocedures uitvoeren met behulp van tools en richtlijnen. Taalgebruik bij de patiënt herkennen dat voor hemzelf of voor anderen een gevaar kan vormen, eventueel door directe vragen te stellen. De drempel voor patiënten verlagen om over eventuele zelfmoordgedachten te spreken en de kans kwantificeren dat zulke gedachten in de praktijk worden gebracht.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Praktijk in psychotherapie evalueren

  Een kritische houding aannemen ten aanzien van bestaande psychotherapeutische systemen en de toepasbaarheid ervan op individuele klanten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Therapeutische vooruitgang controleren

  De therapeutische vooruitgang volgen en de behandeling aanpassen aan de toestand van elke patiënt.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Nadenken over praktijken

  De eigen praktijk routinematig evalueren, de praktijkmethoden en resultaten kritisch op consistente, coherente en geschikte manieren evalueren, kennis hebben van relevante methoden en gebruik maken van feedback van managers, supervisors, andere professionals en patiënten/cliënten om de praktijk dienovereenkomstig aan te passen .

Optionele kennis en vaardigheden

psychomotorische therapie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek organisatorische technieken gebruiken klinische geriatrie psychoanalyse pedagogie zorgen voor gepaste administratie van afspraken psychoanalyse toepassen technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren voorlichten over preventie van ziekte gezondheidswetenschappen toepassen geestesstoornissen vaststellen integratie bevorderen vreemde talen gebruiken bij zorg factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren werken aan de gevolgen van mishandeling werken in multidisciplinaire gezondheidsteams omgaan met noodzorgsituaties hoeveelheid dossiers beheren gezondheidsvoorlichting bieden samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg systemische therapie toepassen revalidatie kindergeneeskunde

Source: Sisyphus ODB