Beroep public-relationsmanager

Public-relationsmanagers streven ernaar een gewenst beeld of reputatie van een bedrijf, individu, overheidsinstelling of organisatie in het algemeen over te brengen en in stand te houden voor het grote publiek en alle belanghebbenden. Zij gebruiken allerlei media en evenementen om het positieve beeld van producten, humanitaire doelen of organisaties te promoten. Zij proberen ervoor te zorgen dat alle publieke communicatie cliënten weergeeft op de manier waarop zij wensen te worden waargenomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Public relations

  Vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer van alle aspecten van het imago en de perceptie van een bedrijf of persoon bij belanghebbenden en de samenleving als geheel.

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Relaties met de media opbouwen

  Een professionele houding aannemen om doeltreffend te reageren op de eisen van de media.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Interviews afnemen

  De context van het interview onderzoeken. De beschikbaarheid plannen. Bereid jezelf voor op basis van de context en de diversiteit van de media (radio, televisie, internet, kranten, enz.) en geef een interview.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Persconferenties organiseren

  Interviews organiseren voor een groep journalisten om een aankondiging te doen of vragen over een specifiek onderwerp te beantwoorden.

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Publicrelationsstrategieën ontwikkelen

  Alle inspanningen plannen, coördineren en uitvoeren, die nodig zijn in het kader van een PR-strategie, zoals het bepalen van de doelstellingen, het voorbereiden van de communicatie, contact opnemen met partners en het verspreiden van informatie onder de belanghebbenden.

 • Persberichten opstellen

  Informatie verzamelen en persberichten schrijven waarbij de stijl aan de doelgroep is aangepast en ervoor wordt gezorgd dat de boodschap goed wordt overgebracht.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Mediastrategie ontwikkelen

  Een strategie ontwikkelen over het type inhoud dat aan de doelgroepen moet worden geleverd en over welke media moeten worden gebruikt, rekening houdend met de kenmerken van het doelpubliek en de media die zullen worden gebruikt voor de levering van de inhoud.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

online communicatie beheren inhoud samenstellen schrijfwijzers grammatica live presentaties geven visuele communicatie beheren een doel toelichten marketingprincipes problemen analyseren met het oog op kansen communicatie met vreemde culturen tot stand brengen politieke wetenschappen reclamecampagnes goedkeuren ondernemingsbeleid strategie voor contentmarketing actoren in humanitaire hulpverlening contracten beheren processen van de marketingafdeling documentatie die verband houdt met het werk archiveren toezicht houden op politieke conflicten promotiemiddelen ontwikkelen grafisch ontwerp behandeling van promotiemateriaal beheren fondsen werven behoeften van cliënten identificeren soorten media samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën politieke partijen toezicht houden op politieke campagnes interne mededelingen verspreiden reclametechnieken nauw samenwerken met nieuwe teams metrische gegevens van een project beheren forumbeheer uitvoeren personeel aanwerven beheer van sociale media prijsstrategieën projectbeheer uitvoeren kosten-batenanalyserapporten verstrekken grammatica- en spellingsregels toepassen marketingstrategieën implementeren accountafdeling beheren psychologische concepten advies geven over communicatiestrategieën budgetten beheren ontwikkeling van promotiemateriaal beheren een professioneel netwerk ontwikkelen diplomatieke beginselen toepassen desktoppublishing behoeften van klanten identificeren interne factoren van bedrijven analyseren leiding geven aan personeel marketingactiviteiten coördineren organisatorische risico’s inschatten afdeling mediadiensten beheren samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen bedrijfsstrategieconcepten zorgen voor transparantie van informatie tekst proeflezen zakelijke analyses uitvoeren zakenrelaties aangaan reclamecampagnes coördineren analyses gebruiken voor commerciële doeleinden strategisch denken toepassen contacten onderhouden met politici de organisatie vertegenwoordigen implementatie van overheidsbeleid projectvoortgang documenteren regeringsvertegenwoordiging creatieve ideeën ontwikkelen indeling van advertenties beoordelen verschillende talen spreken socialemediamarketing toepassen internationale betrekkingen opbouwen prijsadvies geven kantoorsoftware conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek politieke campagnevoering wetgeving inzake auteursrecht creatieve afdeling beheren reclamecampagnes evalueren onderzoekstechnieken

Source: Sisyphus ODB